Održana OECD konferencija “WB COMPETITIVENESS OUTLOOK 2024: RECAP OF THE ASSESSMENT PROCESS, ZOOM IN ON DATA GAPS FOR DIGITALISATION CLUSTER AND NEXT STEPS “ 19.10.2023

23 / 10 / 2023

Konferencija na temu konkurentnosti u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na digitalizaciju, održana 19.10.2023. u hotelu Hajat. Tokom trajanja konferencije predstavlјena su dostignuća, prepreke i budući pravci delovanja u cilјu sprovođenja digitalne transformacije. Pored digitalizacije, bilo je reči i o poslovnom okruženju, veštinama, ozelenjavanju povezanosti i infrastrukturi. Sve ove oblasti su sastavni deo publikacije „Pregled konkurentnosti za Jugoistočnu Evropu 2024“. Planirano je da ova publikacija bude objavlјena u julu 2024. godine.

U drugoj sesiji ulogu moderatorke imala je zamenica direktorke RSJP-a Sanja Mešanović. U svom obraćanju istakla je značaj publikacije koju izrađuje OECD u kontekstu definisanja nacionalnih strukturnih reformi i javnih politika. Korišćenje relevantnih informacija iz ove publikacije doprinosi sagledavanju regionalnog aspekta kroz poređenje sa drugim zemlјama iz okruženja i razmeni iskustava. Takođe je naglašen značaj donošenja odluka na bazi adekvatnih podataka. Iz perspektive RSJP-a, posebno je istaknut horizontalni obuhvat digitalizacije i koristi koju ona ima za privredu i građane. Doprinos RSJP-a procesu digitalizacije najviše se ogleda kroz eKonsultacije kao mehanizma za transparentno kreiranje javnih politika i Registra administrativnih postupaka koji predstavlјa jedinstveno mesto na kome se mogu naći svi postupci koje sprovode organi javne uprave a namenjeni su građanima i privredi. Na ovoj sesiji su pored zamenice direktorke RSJP-a Sanje Mešanović, učestvovali i članovi OECD tima Martin Kohtze, Ali-Fuad Turgut i Marijana Petrović, pomoćnica direktora RZS-a Dušan Gavrilović i predstavnici resornih ministarstava.