Održana četrnaesta sednica međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju

06 / 02 / 2018

Četrnaesta sednica Međuresornog radnog tela Vlade Srbije (MRT) za sprovođenje Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja održana je 2. oktobra 2017. godine.

U centru pažnje bilo je informisanje članova MRT-a o aktuelnom stanju u procesu izveštavanja Svetske banke i razmatranje mogućih opcija za unapređenje efikasnosti rada MRT-a,  uključujući i proširenje sastava članstva radi konsolidacije aktivnosti na realizaciji Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade (APSPV) i Projekta.

Konstatovano je da je opravdano pokrenuti proces harmonizacije rada Implementacionih grupa za sprovođenje Akcionog plana Vlade i Međuresornog radnog tela za Projekat, jer se sprovode istom metodologijom i od strane istih aktera, a podrazumevaju potrebu za snažnom  međusobnom koordinacijom, kako ne bi došlo do preklapanja ili suprotstavljanja aktivnosti i kako bi se na optimalan način koristili raspoloživi kadrovi.

U delu rasprave o toku izveštavanja Svetske banke o polugodišnjem napretku u realizaciji Projekta, konstatovano je da postoje otvorena pitanja u radu koje Jedinica za implementaciju ima u procesu koordinacije i izveštavanja, posebno na komponenti 4 – rad i zapošljavanje. Ocenjeno je da bi se deo ovih pitanja mogao prevazići primenom principa harmonizacije rada – sastava Implementacionih grupa i Međuresornog radnog tela.

Raspravljano je i potrebi i načinu izmene Plana nabavki, sa stanovišta postojećih ušteda na određenim pozicijama i novim potrebama nastalim kao rezultat konsolidacije aktivnosti na sprovođenju Akcionog programa Vlade i Projekta.