Obaveštenje o početku izrade podzakonskih propisa

02 / 06 / 2021

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Predloga uredbe o vođenju i funkcionisanju Registra administrativnih postupaka, sadržaju portala, upisu, izmeni i brisanju postupaka i Predloga uredbe o metodologiji za uređenje administrativnih postupaka, u skladu sa čl. 32, 34. i 41 Zakona o planskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), kao i u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18).

Navedenim podzakonskim propisima, biće detaljnije razrađene odredbe Zakona o Registru administrativnih postupaka („Službeni glasnik RS”, broj 44/21 – u daljem tekstu: Zakon), u pogledu funkcionisanja i vođenja, sadržine i način korišćenja, odnosno drugih pitanja od značaja za funkcionisanje Registra administrativnih postupaka (u daljem tekstu: Registar).

Imajući u vidu značaj uspostavljanja i efikasnog funkcionisanja Registra za privredu i građane Republike Srbije, formirana je radna grupa za izradu predmetnih uredbi, koju čine predstavnici relevantnih institucija republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa javne vlasti, od kojih je većina učestvovala i u izradi Zakona. Zadatak Radne grupe je, izrada teksta uredbi, kao i izrada izveštaja o sprovedenim konsultacijama i analizi efekata propisa.

Imajući u vidu sve navedeno, Republički sekretarijat za javne politike poziva zainteresovanu javnost da dostavi svoje predloge, primedbe i sugestije u vezi sa sadržinom ovih propisa, na elektronsku adresu office@rsjp.gov.rs

PDF 0.4mb

Uredba o vođenju, funkcionisanju i utvrđivanju podataka koji se upisuju u Registar administrativnih postupaka

Pogledaj