Obaveštenje o početku izrade Nacrta programa regulatorne reforme i upravljanja javnim politikama za period 2021-2027. godine

06 / 04 / 2020

Republički sekretarijat za javne politike, u skladu sa odredbama čl. 32. i 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Nacrta programa regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2021- 2027. godine (u daljem tekstu: Program).

Planirano je da Nacrt programa bude izrađen do kraja 2020. godine. Za potrebe izrade ovog Programa biće formirana radna grupa, koja će se tokom procesa izrade istog, konsultovati sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Republički sekretarijat za javne politike će zainteresovanoj javnosti kao i formiranoj radnog grupi predstaviti nalaze ex-post analize prethodne Strategije regulatorne reforme kao deo polaznih osnova novog Programa.