Napredak Srbije u procesu evropskih integracija

05 / 02 / 2018

Izvestilac Evropskog Parlamenta u Srbiji gospodin David McAllister je u Nacrtu rezolucije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, naveo da je povećan fokus u planiranju i koordinaciji javnih politika nakon osnivanja Republičkog sekretarijata za javne politike, čime je načinjen važan korak napred ka efikasnijoj javnoj administraciji. Očekuje se da će nacrt ove rezolucije biti usvojen od strane Evropskog Parlamenta u sledećih nekoliko meseci.

U Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2014. godinu, objavljenom 8. oktobra 2014. godine, takođe se konstatuje da novosonovani Republički sekretarijat za javne politike ima potencijal da značajno unapredi proces kreiranja, usklađivanja i koordinacije javnih politika u narednom periodu.

Rad Republičkog sekreterijata za javne politike na usklađivanju i koordinaciji javnih politika izazvao je značajno interesovanje u regionu i u institucijama Evropske unije, što potvrđuje i učešće Republičkog sekretarijata za javne politike u pregovaračkom procesu sa EU, u okviru pregovaračkih grupa 22. i 17., kao i prisustva na regionalnim sastancima u organizaciji Saveta za regionalnu saradnju (RCC) i Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).