NACRT PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE

08 / 12 / 2021

Nacrt programa ekonomskih reformi (eng. Economic Reform Programme, ERP) 2022-2024. stavlja se na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 7. do 21. decembra 2021. godine.

Program ekonomskih reformi (ERP) predstavlja osnovu za dijalog o politikama i socijalno-ekonomskim pitanjima između Evropske unije (EU) sa Zapadnim Balkanom i Turskom. Sastoji se iz dela posvećenog makro-ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici za čiju su izradu zaduženi Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije, kao i dela koji daje pregled prioritetnih strukturnih reformi, čiju izradu koordiniraju Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike. U izradi dokumenta ERP aktivno učestvuju članovi interresorne Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja ERP.

Podsećanja radi, u toku je osmi ciklus izrade Program ekonomskih reformi koji, dakle, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo u Evropskoj uniji, u pretpristupnom periodu izrađuje na godišnjem nivou za naredni trogodišnji period u cilju pripreme za proces ekonomskog i fiskalnog nadzora unutar EU.

Strukturne reforme, u okviru poglavlja V ERP 2022-2024, daju pregled glavnih strukturnih izazova za konkurentnost, kao i održiv i inkluzivni rast u Republici Srbiji. Kako bi se pružio širok pregled socijalno-ekonomskih izazova, u skladu sa smernicama Evropske komisije (EK), ove reforme organizovane su u trinaest oblasti i to: upravljanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblasti ekonomskih integracija, reforme energetskog tržišta, reforme transportnog tržišta, poljoprivreda, industrija i usluge, obrazovanje i veštine, zapošljavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija i sistemi zdravstvene zaštite.

U okviru pomenutih oblasti, identifikovana su tri ključna izazova, što strukturne reforme u ovim oblastima svrstvava u prioritetne, a to su: Povećanje zaposlenosti, posebno mladih, i usklađivanje kvalifikacija sa potrebama tržišta rada, Unapređenje poslovnog ambijenta povoljnijeg za investicije kao i Efikasnije korišćenje energije uz dalje otvaranje energetskog tržišta.

Sprovođenje reformi identifikovanih u dokumentu važno je ne samo za poboljšanje konkurentnosti, podsticanje novog zapošljavanja i olakšavanje socijalne inkluzije, već i za ispunjavanje ekonomskih kriterijuma u procesu pristupanja EU.

U cilju obezbeđivanja što širih konsultacija prilikom izbora prioritetnih strukturnih reformi, obavljene su intenzivne interesorne konsultacije preko ERP koordinatora u resornim ministarstvima, kao i sa organizacijama civilnog društva. O celom toku konsultacija se sačinjava poseban aneks dokumenta ERP.

Nakon finalizacije teksta dokumenta ERP 2022-2024. u narednom periodu i potom usvajanja od strane Vlade Republike Srbije, dokument će biti dostavljen EK krajem januara 2022. godine. ERP će zatim biti razmotren sa nadležnim evropskim institucijama tokom prve polovine 2022. godine, u okviru ekonomskog dijaloga, kao i na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) na kome će biti usvojene i nove zajedničke preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt programa ekonomskih reformi 2022-2024. dostave na elektronsku adresu erp@mfin.gov.rs do 21. decembra 2021. godine.

 

NACRT PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE