Mreža za reformu javne uprave – (PAR mreža)

05 / 02 / 2018

Predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike, kao članovi delegacije Republike Srbije, učestvovali su na drugom sastanku „Mreže za Reformu javne uprave“ (PAR mreža), održanom u organizaciji ReSPA (Regionalne škole za javnu upravu) 26. i 27. januara 2015. godine u Sarajevu.

U okviru PAR mreže, ReSPA okuplja države i regione Zapadnog Balkana, sa idejom razmene iskustava i ideja u vezi programa reforme javne uprave, a u kontekstu dostizanja efikasnosti javne uprave na nivou zemalja članica EU.

Drugi sastanak PAR mreže trajao je dva dana, pri čemu je prvi dan bio posvećen prezentaciji regionalnih rešenja u vezi strategija reforme javne uprave i pratećih akcionih planova koji su planirani ili već primenjeni u zemljama članicama PAR mreže, i diskusiji na temu kako se može unaprediti primena strategija reforme javne uprave u regionu, i na koji način PAR mreža treba da doprinese koordinaciji regionalnih aktivnosti. Prvog dana je takođe predstavljena i Regionalna komparativna studija o metodologiji izrade strategija reforme javne uprave, koju je ReSPA izradila sa ciljem formiranja pojedinačnih preporuka regionima za efikasniju implementaciju reforme javne uprave. Prvog dana, delegacija Srbije je predstavila dosadašnje aktivnosti u vezi realizacije Strategije reforme javne uprave, kao i nacionalnog mehanizma za utvrđivanje prioriteta i aktivnosti uspostavljenih u cilju dostizanja efikasne javne uprave. Zaključci koji su doneti prvog dana su da regioni imaju mahom slične aktivnosti koje sprovode, od kojih su najbitnije reforma sistema inspekcijskog nadzora, elektronske uprave i racionalizacija javne uprave.

Drugi dan je bio posvećen predstavljanju nacionalnih akcionih planova za primenu Strategije Jugoistočna Evropa 2020 (SEE 2020), izradi nacionalnih programa ekonomskih reformi (NERPdokumenata), kao i Strateškog planskog dokumenta za Reformu javne uprave (SPD PAR). Predstavnik Republičkog sekretarijata za javne politike predstavio je trenutni nacionalni strateški okvir koji doprinosi ciljevima predstavljenim u SEE 2020, tekuće aktivnosti na unapređenju nacionalnog strateškog okvira i aktivnostima Republičkog sekretarijata za javne politike na koordinaciji praćenja sprovođenja strateških dokumenata Vlade. Posebno je istaknut značaj Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade kao mehanizma za praćenje sprovođenja aktivnosti predstavljenih u NERP-u.

Dvodnevni sastanak završen je  utvrđivanjem prioriteta aktivnosti koje ReSPA treba da podrži i da u saradnji sa regionima realizuje u 2015. godini.

Dodatne informacije o ovom događaju možete naći ovde.