Kopaonik biznis forum 2015, 3-5. marta 2015. godine

05 / 02 / 2018

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike, Jasna Atanasijević, bila je uvodničar i moderator panela pod nazivom “Reforma javnog sektora” koji je održan drugog dana Kopaonik biznis foruma, 4. marta 2015. godine.

Zaključak ovog panela je da efikasnost javnog sektora, koji definiše i sprovodi javne politike i pruža usluge od javnog interesa, ima ključnu ulogu za konkurentnost jedne privrede i dugoročno opredeljuje razvoj društva.

Iako po prirodi ne funkcioniše sa (isključivo) profitnim ciljem, u radu javnog sektora moguće je primeniti principe korporativnog upravljanja i time obezbediti veću efikasnost. Ti principi podrazumevaju strateško planiranje sa naglaskom na monitoring i evaluaciju kao i upravljanje na bazi rezultata.

Predstavljen je Akcioni plan za reformu javne uprave u narednom trogodišnjem periodu koji uvodi elemente dobrog upravljanja. Diskutovalo se i o problemima u radu javnih preduzeća, a na primeru reorganizacije JP EPS koja je u toku, te gradskih komunalnih preduzeća u Beogradu koja su uspela da povećaju efikasnost na bazi boljeg finansijskog menadžmenta i smanjenja nepotrebnih troškova, ilustrovano je da je moguće reformisati javni sektor i postići rezultate u kratkom periodu.

Da bi se postigla bolja koordinacija u donošenju i sprovođenju javnih politika koja bi trebalo i da rezultira u kvalitetnijim zakonima, zaključeno je da je neophodno da Vlada donese krovni dugoročni strateški dokument – nacionalnu strategiju društvenog i ekonomskog razvoja.