Kontrola kvaliteta analize efekata

05 / 02 / 2018

Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa prvo vodi računa o tome da li je obrađivač propisa odgovorio na sva pitanja propisana članom 40. Poslovnika Vlade, te utvrđuje da li je obrađivač propisa ispunio  obavezu u  formalnom  smislu.  Ukoliko  jeste,  Kancelarija  pre svega sagledava značaj pojedinih zakonskih rešenja na privredu Republike Srbije. Nakon toga se vodi računa da li je obrađivač propisa izradio sveobuhvatnu i detaljnu analizu tih zakonskih rešenja, kao i da li je sprovedena analiza efekata zakona. Kancelarija posebno vodi računa, ocenjujući analizu, da li je obrađivač propisa i u kojoj meri odgovorio na predviđena pitanja. Prilikom davanja ocene o kvalitetu priložene analize, Kancelarija posebno obraća pažnju da li je obrađivač propisa prezentovao dovoljan broj kvalitativnih i kvantitativnih podataka na osnovu kojih bi sve zainteresovane strane imale uvid u efekte predviđenih zakonskih rešenja, kao i u sva ona alternativna rešenja koja obrađivač propisa nije implemrntirao u sam tekst nacrta zakona.”

Na osnovu člana 40. Poslovnika Vlade (“Službeni glasnik RS”, br. 37/2011) kao prilog uz nacrt zakona predlagač dostavlja i analizu efekata zakona, koja sadrži sledeća objašnjenja:

  1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu,
  2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima),
  3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
  4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija,
  5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu i
  6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava.