Konkurentne industrije i inovacije – konkurentnost u Srbiji

06 / 02 / 2018

Svetska banka putem programa „Konkurentne industrije i inovacije – konkurentnost u Srbiji“ (CIIP Competitive Industries and Innovation Program – Serbia Competitiveness) pomaže unapređenje konkurentnosti Republike Srbije kroz jačanje institucija koje se bave poslovima u vezi sa kordinacijom javnih politika, upravljanjem na osnovu rezultata, kao i ulaganjima i promocijom izvoza.

Glavne aktivnosti ovog projekta grupisane su unutar dve komponente: komponenta 1. tiče se razvoja međuresornog sistema za planiranje, praćenje i koordinaciju javnih politika na bazi rezultata u oblastima konkurentnosti i zapošljavanja, a komponenta 2. tiče se jačanja institucija za ulaganja i promociju izvoza. Aktivnosti u okviru ovih komponenti sprovodiće RSJP i resorna ministarstva, a to će ojačati njihove kapacitete za procese kreiranja, praćenja i vrednovanja javnih politika u oblastima konkurentnosti i zapošljavanja.

Sistem za upravljanje na osnovu rezultata biće postavljen tj. sprovodiće se na dva nivoa – kroz Međuresorno radno telo za planiranje, praćenje i koordinaciju javnih politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja koji koordinira RSJP, i kroz Unutrašnje jedinice za sprovođenje projekta koje su formirane u ostalim korisnicima ovog programa, a to su Ministarstvo privrede, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Fond za inovacionu delatnost) i Nacionalna služba za zapošljavanje (u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja). Predstavnici ovih ministarstava će učestvovati i u radu gorepomenutog međuresornog radnog tela. U okviru prve komponente projekta RSJP će biti pružena tehnička pomoć za kreiranje sistema za upravljanje na bazi rezultata i za upravljanje međuresornim radnim telom.

Predviđeno je da projekat traje od aprila 2015. godine do jula 2017. godine, finansira se iz CIIP Trust fonda a sprovodi ga Svetska banka.