Konačni rezultati sprovođenja postupka ocene i selekcije

25 / 12 / 2017

Konačni rezultati sprovođenja postupka ocene i selekcije pristiglih prijava po osnovu raspisanog Javnog poziva za akreditovane naučno-istraživačke organizacije

Konačni rezultati sprovođenja postupka ocene i selekcije pristiglih prijava po osnovu raspisanog Javnog poziva od 16. novembra 2017. godine za akreditovane naučno-istraživačke organizacije (institute, fakultete, univerzitete i centare izuzetnih vrednosti) za sprovođenje istraživanje na tri teme, a u okviru Projkta „PERFORM”, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike

Postupak ocenjivanja i selekcije je sproveden pojedinačno za svaku od pet tema navedenih u javnom pozivu, za koje su formirane posebne Komisije za ocenu i selekciju prijava na teme:

  1. Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite;
  2. Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti;
  3. Analiza potrebnih usklađivanja krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim pregovarčkim poglavljima u okviru procesa evropskih integracija;
  4. Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodice i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu;
  5. Kvantitativna analiza uticaja Inovacione politike i Industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji.

Komisije za ocenu i selekciju pristiglih prijava su se zasebno sastale i sprovele postupak vrednovanja prijava 11. i 12. decembra, nakon čega su utvrdile preliminarne liste o oceni i selekciji prijava, koje su objavljene 13. decembra 2017. godine.

Podnosioci prijava su imali pravo podnošenja prigovora na utvrđene preliminarne liste u roku od tri radna dana od njihovog objavljivanja, odnosno do 18. decembra 2017. godine. Nakon isteka predviđenog roka za dostavljanje prigovora, uložena su ukupno dva prigovora i to:

  • Prigovor na Preliminarnu listu o oceni i selekciji za temu „Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite“.
  • Prigovor na Preliminarnu listu o oceni i selekciji za temu „Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti“.

Postupci odlučivanja po pristiglim prigovorima su sprovedeni na zasedanju komisija: 22. decembra za temu „Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti“ i 25. decembra o prigovoru na temu „Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite“. Obe komisije su na zasebnim zasedanjima razmotrile prigovore, nakon čega su ih odbacile kao neosnovane i donele Odluku o prigovoru za temu „Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti“ i Odluku o prigovoru na temu „Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite“, a potom i Odluku o konačnoj listi o oceni i selekciji prijava, kojima se potvrđuju rezultati utvrđeni u Preliminarnoj listi ocenjivanja i vrednovanja.

Tema „Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti“

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Ekonomski institut, Sekons – grupa za razvojnu inicijativu i Republički zavod za socijalnu zaštitu
218/7
92
2.
Institut društvenih nauka
740
84

Tema „Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite“

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Filozofski fakultet u Nišu u konzorcijumu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu
398/1-01
98
2.
Institut za političke studije
512/1
83
3.
Institut društvenih nauka
740
91

Imajući u vidu da nije bilo pristiglih prigovora po osnovu objavljenih preliminarnih listi za ocenu i selekciju za preostale tri teme od strane učesnika na konkursu, rezultati sprovođenja konkursa, utvrđeni u preliminarnim listama o oceni i selekciji prijava za te teme ostaju nepromenjeni. Tako, utvrđena je Konačna lista o oceni i selekciji prijava.

Tema „Analiza potrebnih usklađivanja krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim pregovaračkim poglavljima u okviru procesa evropskih integracija“

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
193
72
2.
Institut za uporedno pravo
/
36

Tema „Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodice i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu“

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Filozofski fakultet u konzorcijumu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu
1929/3
89

Redni broj

Tema „Kvantitativna analiza uticaja Inovacione politike i Industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji“

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Ekonomski fakultet u Nišu
02-2636
87
2.
Institut ekonomskih nauka
/
92