Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције

25 / 12 / 2017

Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за акредитоване научно-истраживачке организације

Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 16. новембра 2017. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на три теме, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике

Поступак оцењивања и селекције је спроведен појединачно за сваку од пет тема наведених у јавном позиву, за које су формиране посебне Комисије за оцену и селекцију пријава на теме:

  1. Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите;
  2. Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити;
  3. Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција;
  4. Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу;
  5. Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији.

Комисије за оцену и селекцију пристиглих пријава су се засебно састале и спровеле поступак вредновања пријава 11. и 12. децембра, након чега су утврдиле прелиминарне листе о оцени и селекцији пријава, које су објављене 13. децембра 2017. године.

Подносиоци пријава су имали право подношења приговора на утврђене прелиминарне листе у року од три радна дана од њиховог објављивања, односно до 18. децембра 2017. године. Након истека предвиђеног рока за достављање приговора, уложена су укупно два приговора и то:

  • Приговор на Прелиминарну листу о оцени и селекцији за тему „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“.
  • Приговор на Прелиминарну листу о оцени и селекцији за тему „Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“.

Поступци одлучивања по пристиглим приговорима су спроведени на заседању комисија: 22. децембра за тему „Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“ и 25. децембра о приговору на тему „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“. Обе комисије су на засебним заседањима размотриле приговоре, након чега су их одбациле као неосноване и донеле Одлуку о приговору за тему „Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“ и Одлуку о приговору на тему „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“, а потом и Одлуку о коначној листи о оцени и селекцији пријава, којима се потврђују резултати утврђени у Прелиминарној листи оцењивања и вредновања.

Тема „Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“

Редни број

Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Економски институт, Секонс – група за развојну иницијативу и Републички завод за социјалну заштиту
218/7
92
2.
Институт друштвених наука
740
84

Тема „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Филозофски факултет у Нишу у конзорцијуму са Републичким заводом за социјалну заштиту
398/1-01
98
2.
Институт за политичке студије
512/1
83
3.
Институт друштвених наука
740
91

Имајући у виду да није било пристиглих приговора по основу објављених прелиминарних листи за оцену и селекцију за преостале три теме од стране учесника на конкурсу, резултати спровођења конкурса, утврђени у прелиминарним листама о оцени и селекцији пријава за те теме остају непромењени. Тако, утврђена је Коначна листа о оцени и селекцији пријава.

Tемa „Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција“

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Институт за криминолошка и социолошка истраживања
193
72
2.
Институт за упоредно право
/
36

Teма „Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу“

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Филозофски факултет у конзорцијуму са Републичким заводом за социјалну заштиту
1929/3
89

Tемa „Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији“

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Економски факултет у Нишу
02-2636
87
2.
Институт економских наука
/
92