Konačni rezultati konkursa raspisanog 7. novembra 2017.godine

06 / 02 / 2018

Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava je nakon isteka žalbenog perioda određenog za podnošenje prigovora na Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema utvrdila konačnu Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema ponovljenom Pozivu.

Republički sekratarijat za javne politike je 1. decembra 2017. godine objavio Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema po ponovljenom pozivu, koju je utvrdila Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava 30. novembra 2017. godine, po osnovu Poziva, raspisanog 7. novembra 2017. godine. Ponovljeni poziv je raspisan za ministarstava, kao i nezavisne i samostalne organizacije, nadležne za kreiranje i sprovođenje javnih politika, u okviru sprovođenja II kruga projekta PERFORM. U Preliminarnoj listi su utvrđeni preliminarni rezultati postupka ocenjivanja i selekcije kandidovanih tema za finansiranje studija i analiza koje će biti upotrebljene za kreiranje, odnosno sprovođenje javnih politika ili pripremu pravnog okvira u određenoj oblasti društvenih nauka.

Učesnici konkursa su imali pravo prigovora na utvrđenu Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema po ponovljenom pozivu, kao i pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, zaključno sa 5. decembrom 2017. godine.

S obzirom da tokom žalbenog perioda nije bilo podnetih prigovora na Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema po ponovljenom pozivu, Komisija je utvrdila Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema po ponovljenom pozivu, čiji tekst odgovara tekstu prvobitno objavljene Preliminarne list vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema po ponovljenom pozivu, što je i konstatovala u Odluci o utvrđivanju Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema i selekciji tema za finansiranje studija i analiza po ponovljenom pozivu.