Konačna Lista vrednovanja i rangiranja prijava za finansiranje studija i analiza

06 / 02 / 2018

Republički sekratarijat za javne politike objavljuje rezultate rada Komisije za ocenu i selekciju dostavljenih prijava, u okviru sprovođenja „PERFORM” projekta koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC. Komisija je sprovela postupak ocenjivanja i selekcije dostavljenih prijava sa predlozima za finansiranje studija i analiza, koje su dostavljene po Javnom pozivu raspisanom 1. decembra 2015. godine za sva ministarstva i nezavisne i samostalne organizacije koje vrše javna ovlašćenja. U javnom pozivu su donosioci odluka pozvani da nominuju teme iz svoje oblasti, radi finansiranja studija i analiza za potrebe kreiranja, odnosno sprovođenja javnih politika ili pripremu pravnog okvira u određenoj oblasti, zasnovanih na rezultatima istraživanja iz oblasti društvenih nauka.

Po zatvaranju javnog poziva, usledio je postupak prikupljanje i evidencija svih uredno podnetih prijava sa pratećom dokumentacijom. Komisija je 21. decembra sprovela administrativnu proveru dostavljene dokumentacije, a 22. decembra 2015. godine sprovela postupak razmatranja i ocenjivanja podnetih prijava u skladu sa utvrđenom listom kriterijuma za selekciju tema za istraživanja, kao i selekciju i rangiranje nominovanih tema za analize i studije. Nakon sprovođenja ovog postupka, Komisija je utvrdila Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema koja je učinjena javno dostupnpm na elektronskoj stranici Republičkog sekretarijata za javne politike 22. decembra 2015. godine. Nakon proteka roka za ulaganje prigovora na utvrđenu Listu vrednovanja i rangiranja, kao i uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od objavljivanja Liste, zaključno sa 25. decembrom 2015. godine, Komisija je Odlukom od 29. decembra 2015. godine tvrdila konačnu Listu vrednovanja i rangiranja tema.

PDF 0.2mb

Odluka o utvrđivanju konačne Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema i selekciji tri teme za finansiranje studija i analiza

Pogledaj
PDF 1.2mb

Izveštaj o radu Komisije

Pogledaj

Pojedinačne odluke o izboru najmanje tri nominovane teme, odnosno korisnika biće doneta najkasnije do 6. januara 2016. godine. Ove odluke će biti dostavljene izabranim kandidatima, o čemu će se obavestiti svi učesnici po gore navedenom javnom pozivu.