Javni konkurs za prijem u radni odnos

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07- ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Organ u kome se radna mesta popunjavaju: 
Republički sekretarijat za javne politike, Vlajkovićeva 10, BeogradII Radna mesta koje se popunjavaju:1. Radno mesto za koordinaciju poslova obezbeđenja kvaliteta strateških dokumenata i analize efekata propisa – zvanje viši savetnik, Odsek za obezbeđenje kvaliteta strateških dokumenata i analizu efekata propisa, Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika – 1 izvršilac         Opis poslova: Koordinira pripremu i izrađuje stručna mišljenja o usklađenosti predloga strateških dokumentata kojima se utvrđuju javne politike i nacrta zakona sa usvojenim strateškim dokumentima kojima se utvrđuju javne politike u postupku njihovog donošenja; izrađuje inicijative za unapređenje procedura za izradu strateških dokumentata kojima se utvrđuju javne politike; priprema i izrađuje  stručna mišljenja vezana za ocenu kvaliteta  analize efekata propisa koje pripremaju ministarstva i posebne organizacije tokom svih faza pripreme propisa;  koordinira i izrađuje mišljenja o  oceni kvaliteta analize efekata propisa namenjenog javnoj raspravi i mišljenja o potpunosti sadržaja analize efekata propisa priložene uz nacrt zakona i drugih relevantnih dokumenata; unapređuje metodologije  kreiranja, sprovođenja, praćenja i ocene sprovođenja javnih politika i metodologije za sprovođenje analize i ocenu analize efekata propisa; učestvuje u organizovanju obuka državnih službenika koji rade na poslovima koji su povezani sa analizom efekata propisa i pruža im pomoć u primeni stečenih znanja tokom njihovog daljeg rada; izrađuje mišljenja o nacrtu zakona, predlogu Fiskalne strategije i strategije razvoja;sarađuje i pruža stručnu pomoć predlagačima strateških i drugih dokumenata kojima se utvrđuju javne politike i predlagačima propisa radi uspostavljanje mehanizama za ocenu analize efekata propisa tokom njihove primene; prati i analzira institucionalne i kadrovske kapacitete za sprovođenje regulatorne reforme i izrađuje izveštaje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

         

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;  najmanje sedam godina radnog iskustva u struci;  položen državni stručni ispit;  poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: Poznavanje zakonodavnog procesa i materije analize efekata propisa; Zakona o državnoj upravi, Zakona o Vladi i Poslovnika Vlade –  test, studija slučaja, usmeno; veštine komunikacije i motivacije za rad – usmeno

 

2. Radno mesto za  poslove evropskih integracija i međunarodnu saradnju – zvanje samostalni savetnik, Odsek za praćenje sprovođenja javnih politika, EU integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, Sektor za podršku planiranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika–1izvršilac

Opis poslova: . Izrađuje analize opravdanosti i učestvuje u pripremi i koordinaciji razvojnih projekata u oblasti javnih politika, čiji je korisnik Sekretarijat, a finansirani su iz sredstava međunarodne pomoći; prati realizciju, ocenu i analizu rezultata razvojnih projekata i predstavlja razvojne projekte  u oblasti javnih politika, čiji je korisnik Sekretarijat, a finansirani su iz sredstava međunarodne pomoći;  obrađuje podatke i učestvuje u izradi analiza za potrebe učestvovanja predstavnika Sekretarijata u pregovaračkim grupama po poglavljima u procesu pristupanja EU; učestvuje u pripemi materijala za učestvovanje predstavnika Sekretarijata na stručnim i drugim skupovima koji se bave evropskim integracijama; učestvuje u pripremi izveštaje za Vladu i druge organe o radu Sekretarijata, za potrebe izveštavanja Evropske komisije o napretku Republike Srbije u procesu pristupanja EU; prati realizaciju međunarodnih projekata, dogovorenih aktivnosti, troškova i administrativnih procedura, čiji je korisnik Sekretarijat i izrađuje izveštaje; sarađuje sa međunarodnim organizacijama radi unapređenja rada Sekretarijata;   izrađuje izveštaje i informacije iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove o nalogu šefa Odseka.

 

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit;znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji,poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o Vladi, Poslovnika Vlade  – test, studija slučaja, usmeno; znanje engleskog jezika-usmeno; veštine komunikacije i motivacije za rad – usmeno.

III Mesto rada: Vlajkovićeva 10,  Beograd.

IV Opšti uslovi koje svaki kandidat mora da ispuni:
Državljanstvo Republike Srbije, da učesniku na konkursu ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

V Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
1. prijava na konkurs sa kontakt adresom i brojem telefona;
2. biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
3. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
4. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
5. original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
6. original ili overena fotokopija dokaza o najmanje  sedam godina radnog iskustva u struci  za radno mesto pod rednim brojem 1.( potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci);

6a. original ili overena fotokopija dokaza o najmanje  pet godina radnog iskustva u struci  za radno mesto pod rednim brojevima 2. (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci);

7. original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu;

8. original ili overena kopija dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mesto pod rednim brojem 1. (sertifikati, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci);

9. original ili overena kopija dokaza o poznavanju rada na računaru (sertifikati, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci).

 

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom     državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/ uverenje o položenom pravosudnom ispitu. pravosudnom ispitu.
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojma se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg, bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat obavezno popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidnecija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na web stranici Republičkog sekretarijata za javne politike www.rsjp.gov.rs.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

VI Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Marija Mitrović, tel:011/3346-436

VIII Adresa na koju se podnosi prijava na konkurs: Republički sekretarijat za javne politike, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom: „za javni konkurs“.

IX Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme . Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proveravane u prostorijama  Republičkog sekretarijata za javne politike, Beograd,. Vlajkovićeva 10,  i Palate Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, u periodu počev od 20.04.2017. godine. O tačnom terminu provere znanja i veština,  kandidati će biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, odnosno u opštini ili u sudu, biće odbačene.

Ovaj oglas objavljen je na internet prezentaciji Republičkog sekretarijata za javne politike i  internet prezantaciji  Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.