Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавни конкурс за пријем у радни однос

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за координацију послова обезбеђења квалитета стратешких докумената и анализе ефеката прописа – звање виши саветник, Одсек за обезбеђење квалитета стратешких докумената и анализу ефеката прописа, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика – 1 извршилац         

Опис послова: Координира припрему и израђује стручна мишљења о усклађености предлога стратешких документата којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике у поступку њиховог доношења; израђује иницијативе за унапређење процедура за израду стратешких документата којима се утврђују јавне политике; припрема и израђује  стручна мишљења везана за оцену квалитета  анализе ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације током свих фаза припреме прописа;  координира и израђује мишљења о  оцени квалитета анализе ефеката прописа намењеног јавној расправи и мишљења о потпуности садржаја анализе ефеката прописа приложене уз нацрт закона и других релевантних докумената; унапређује методологије  креирања, спровођења, праћења и оцене спровођења јавних политика и методологије за спровођење анализе и оцену анализе ефеката прописа; учествује у организовању обука државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа и пружа им помоћ у примени стечених знања током њиховог даљег рада; израђује мишљења о нацрту закона, предлогу Фискалне стратегије и стратегије развоја;сарађује и пружа стручну помоћ предлагачима стратешких и других докумената којима се утврђују јавне политике и предлагачима прописа ради успостављање механизама за оцену анализе ефеката прописа током њихове примене; прати и аналзира институционалне и кадровске капацитете за спровођење регулаторне реформе и израђује извештаје; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

         

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;  најмање седам година радног искуства у струци;  положен државни стручни испит;  познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Познавање законодавног процеса и материје анализе ефеката прописа; Закона о државној управи, Закона о Влади и Пословника Владе –  тест, студија случаја, усмено; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено

 

2. Радно место за  послове европских интеграција и међународну сарадњу – звање самостални саветник, Одсек за праћење спровођења јавних политика, ЕУ интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима, Сектор за подршку планирању, координацију и праћење спровођења јавних политика–1извршилац

Опис послова: . Израђује анализе оправданости и учествује у припреми и координацији развојних пројеката у области јавних политика, чији је корисник Секретаријат, а финансирани су из средстава међународне помоћи; прати реализцију, оцену и анализу резултата развојних пројеката и представља развојне пројекте  у области јавних политика, чији је корисник Секретаријат, а финансирани су из средстава међународне помоћи;  обрађује податке и учествује у изради анализа за потребе учествовања представника Секретаријата у преговарачким групама по поглављима у процесу приступања ЕУ; учествује у припеми материјала за учествовање представника Секретаријата на стручним и другим скуповима који се баве европским интеграцијама; учествује у припреми извештаје за Владу и друге органе о раду Секретаријата, за потребе извештавања Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу приступања ЕУ; прати реализацију међународних пројеката, договорених активности, трошкова и административних процедура, чији је корисник Секретаријат и израђује извештаје; сарађује са међународним организацијама ради унапређења рада Секретаријата;   израђује извештаје и информације из делокруга Одсека; обавља и друге послове о налогу шефа Одсека.

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;знање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

 

У изборном поступку проверавају се: познавање процеса приступања Републике Србије Европској унији,познавање Закона о државној управи, Закона о Влади, Пословника Владе  – тест, студија случаја, усмено; знање енглеског језика-усмено; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

III Место рада: Влајковићева 10,  Београд.

IV Општи услови које сваки кандидат мора да испуни:
Држављанство Републике Србије, да учеснику на конкурсу раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. пријава на конкурс са контакт адресом и бројем телефона;
2. биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање  седам година радног искуства у струци  за радно место под редним бројем 1.( потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);

6а. оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање  пет година радног искуства у струци  за радно место под редним бројевима 2. (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);

7. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту;

8. оригинал или оверена копија доказа о познавању енглеског језика за радно место под редним бројем 1. (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци);

9. оригинал или оверена копија доказа о познавању рада на рачунару (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном     државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту. правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којма се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег, бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат обавезно попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиднеција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на web страници Републичког секретаријата за јавне политике www.rsjp.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Mарија Митровић, тел:011/3346-436

VIII Aдреса на коју се подноси пријава на конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, Београд, са назнаком: „за јавни конкурс“.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време . Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама  Републичког секретаријата за јавне политике, Београд,. Влајковићева 10,  и Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, у периоду почев од 20.04.2017. године. O тачном термину провере знања и вештина,  кандидати ће бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, односно у општини или у суду, биће одбачене.

Овај оглас објављен је на интернет презентацији Републичког секретаријата за јавне политике и  интернет презантацији  Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.