Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07- ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Republički sekretarijat za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto za makroekonomske politike –zvanje viši savetnik, Odsek za makroekonomske politike, Sektor za razvoj unapređenje i utvrđivanje javnih politika politika – 1 izvršilac

Opis poslova:
 Kooridnira poslove praćenja i prati  makroekonomske tokove kao osnove za utvrđivanje sadržaja javnih politika iz oblasti makroekonomije; koordinira poslove praćenja i prati   efekate monetarne i fiskalne politike i njihove povezanosti sa drugim javnim politikama; učestvuje u predlaganju mera i pripremi inicijativa za unapređenje procedura za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz oblasti makroekonomije; učestvuje u poslovima razvijanja standarda za sprovođenje procesa strateškog planiranja iz oblasti makroekonomije; koordinira poslove obrade i objedinjavanja materijala u vezi sa pripremom predloga liste kratkoročnih i srednjeročnih strateških prioriteta koju Vlada donosi iz oblasti makroekonomije; izrađuje izveštaje o rezultatima analiza efekata iz oblasti makroekonomije; pruža organima informacije o makroekonomskim efektima pojedinih sektorskih politika; izrađuje analize, informacije i izveštaje iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika;poznavanje rada na računaru.


U izbornom postupku proveravaju se
. Poznavanje Fiskalne strategije, Programa ekonomskih reformi, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o državnoj upravi, Zakona o ministarstvima, Poslovnika Vlade – USMENO

III Mesto rada: Vlajkovićeva 10, Beograd.

IV Opšti uslovi koje svaki kandidat mora da ispuni:

Državljanstvo Republike Srbije, da učesniku na konkursu ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

V Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

1. prijava na konkurs sa kontakt adresom i brojem telefona;
2. biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
3. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
4. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
5. original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
6. original ili overena fotokopija dokaza o najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.( potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci);
7. original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu;
8. original ili overena kopija dokaza o poznavanju engleskog jezika (sertifikati, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci) ,
9. original ili overena kopija dokaza o poznavanju rada na računaru (sertifikati, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci).
10. overena fotokopija radne knjižice.

VI Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
 Marija Mitrović, tel:011/3346-436

VIII Adresa na koju se podnosi prijava na konkurs: Republički sekretarijat za javne politike, Nemanjina 22-26, Beograd sa naznakom: „za javni konkurs“.

IX Trajanje radnog odnosa: 
Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme . Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proveravane u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Beograd, Vlajkovićeva 10 u periodu počev od 20.06.2016. godine   o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, odnosno u opštini ili u sudu, biće odbačene.
Ovaj oglas objavljen je na internet prezentaciji na internet prezentaciji Republičkog sekretarijata za javne politike i internet prezantaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.