Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за макроекономске политике –звање виши саветник, Одсек за макроекономске политике, Сектор за развој унапређење и утврђивање јавних политика политика – 1 извршилац

Опис послова:
 Коориднира послове праћења и прати  макроекономске токове као основе за утврђивање садржаја јавних политика из области макроекономије; координира послове праћења и прати   ефекате монетарне и фискалне политике и њихове повезаности са другим јавним политикама; учествује у предлагању мера и припреми иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области макроекономије; учествује у пословима развијања стандарда за спровођење процеса стратешког планирања из области макроекономије; координира послове обраде и обједињавања материјала у вези са припремом предлога листе краткорочних и средњерочних стратешких приоритета коју Влада доноси из области макроекономије; израђује извештаје о резултатима анализа ефеката из области макроекономије; пружа органима информације о макроекономским ефектима појединих секторских политика; израђује анализе, информације и извештаје из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика;познавање рада на рачунару.


У изборном поступку проверавају се
. Познавање Фискалне стратегије, Програма економских реформи, Закона о буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о министарствима, Пословника Владе – УСМЕНО

III Место рада: Влајковићева 10, Београд.

IV Општи услови које сваки кандидат мора да испуни:

Држављанство Републике Србије, да учеснику на конкурсу раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

1. пријава на конкурс са контакт адресом и бројем телефона;
2. биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање седам година радног искуства у струци.( потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);
7. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту;
8. оригинал или оверена копија доказа о познавању енглеског језика (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци) ,
9. оригинал или оверена копија доказа о познавању рада на рачунару (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).
10. оверена фотокопија радне књижице.

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 Mарија Митровић, тел:011/3346-436

VIII Aдреса на коју се подноси пријава на конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, Београд са назнаком: „за јавни конкурс“.

IX Трајање радног односа: 
Радни однос се заснива на неодређено време . Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 10 у периоду почев од 20.06.2016. године   о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, односно у општини или у суду, биће одбачене.
Овај оглас објављен је на интернет презентацији на интернет презентацији Републичког секретаријата за јавне политике и интернет презантацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.