Izveštaja o realizaciji Milenijumske deklaracije i razvojnih ciljeva za period 2000-2015. godine

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike učestvovao je u izradi Izveštaja o realizaciji Milenijumske deklaracije i Milenijumskih razvojnih ciljeva za period 2000-2015. godine, koji je na predlog Ministarstva spoljnih poslova, Vlada Republike Srbije usvojila 30. oktobra 2015. godine.

Imajući u vidu potrebu sveobuhvatnog interresornog pristupa u analizi realizacije Milenijmskih ciljeva razvoja, Republički sekretarijat za javne politike je  na osnovu svojih  nadležnosti i u koordinaciji sa relevantnim ministarstvima i kancelarijama, dao doprinos u sačinjavanju Izveštaja koji sadrži objektivnu analizu napretka u postizanju Milenijumskih ciljeva razvoja na koje se Republika Srbija zajedno sa 189 zemalja članica UN obavezala prihvatanjem Milenijumske deklaracije UN 2000. godine. Identifikovan je set od 8 Milenijumskih ciljeva ravoja (MCR) prilagođenih nacionalnom kontekstu: MCR 1 – Prepoloviti stopu siromaštva i iskoreniti glad;  MCR 2 – Osigurati da svi dečaci i devojčice završe kompletno osnovno obrazovanje;  MCR 3 – Rodna ravnopravnost i poboljšanje položaja žena;  MCR 4 – Smanjiti smrtnost dece;  MCR 5 – Unaprediti zdravlje žena u reproduktivnom periodu; MCR 6 – Borba protiv HIV/Side, tuberkuloze i ostalih bolesti;  MCR 7 – Osigurati održivost životne sredine;  MCR 8 – Razvijati globalne partnerske odnose za razvoj.  Izveštaj predstavlja i ključne faktore, koji su doprineli dostizanju svakog cilja, kao i  preostale izazove naše zemlje u budućem periodu  kroz  Program ciljeva održivog razvoja.

Ujedinjene Nacije smatraju da je Izveštaj o sprovođenju Milenijumskih ciljeva razvoja koristan i efikasan način da se sagleda u kojoj meri su države članice UN bile uspešne u sprovođenju Milenijumske deklaracije i ciljeva razvoja, posebno smanjenja siromaštva kao i u identifikaciji izazova koji predstoje u sprovođenju Globalne razvojne agende za period posle 2015. godine.

U skladu sa tim, a kao nastavak sprovođenja milenijumskih ciljeva razvoja, Generalna skupština UN je 25. septembra 2015. godine usvojila Agendu održivog razvoja do 2030. godine sa 17 održivih razvojnih ciljeva  koji su usmereni na iskorenjivanje siromaštva, borbu protiv neravnopravnosti i nepravde i rešavanje pitanja klimatskih promena. Više na sajtu UN: http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

PDF 2.2mb

Izveštaj o realizaciji Milenijumske deklaracije i razvojnih ciljeva za period 2000-2015. godine (srpski jezik)

Pogledaj
PDF 2mb

Report on the implantation of the Millennium declaration and millennium goals for the period 2000-2015. (english language)

Pogledaj