Izveštaj o radu Republičkog sekretarijata za javne politike za prvih 100 dana rada Vlade

05 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike (u daljem tekstu: Sekretarijat) osnovan je članom 23. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2014) kao posebna organizacija. Direktor Sekretarijata je postavljen zaključkom Vlade 22. maja 2014. godine.

Aktivnosti Sekretarijata u prvih sto dana rada Vlade:

1.      Uspostavljanje funkcionisanja Republičkog sekretarijata za javne politike:

 • izvršeno je preseljenje svih preuzetih zaposlenih, osnovnih sredstava i dr. na novu adresu i uspostavljeni su tehnički uslovi za nesmetan rad Sekretarijata,
 • izvršena je registracija novoosnovane organizacije,
 • Sekretarijat je postao korisnik projekta „Reforma koordinacije politika u Vladi Republike Srbije“, koji je pod vođstvom Delegacije EU (u daljem tekstu „Projekat EU“) i započet je rad na uspostavljanju organizacione strukture zaposlenih u Sekretarijatu ( uz podršku stručnjaka za ljudske resurse iz Projekta EU),
 • obezbeđeno je učešće predstavnika Sekretarijata u odgovarajućim stručnim telima u Vladi (u tri pododbora za sprovođenje SSP i u sedam pregovaračkih grupa za odgovarajuća poglavlja).

2.      Metodologija za izradu Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade (ekspoze Premijera)

 • ekspoze Premijera, koji uključuje prioritetne aktivnosti Vlade RS u narednom mandatnom periodu, pretočen je u Predlog akcionog plana za sprovođenje programa Vlade RS (skraćeno Predlog AP) koji sadrži obavezujuće komponente: ciljeve i mere preuzete iz ekspozea, rokove za njihovo sprovođenje, aktivnosti identifikovanih nosiolaca za sprovođenje svake mere kao i očekivane rezultate;
 • matrica AP se trenutno upotpunjuje tako što se u saradnji a Ministarstvom finansija i Kancelarijom za evropske integracije uključuju opredeljeni finansijski resursi iz budžeta i donatorskih projekata po pojedinačnim ciljevima;
 • naručena je nezavisna studija objektiviih indikatora za merenje rezultata ostvarivanja ciljeva uz podršku SIPU (Swedish Institute for Public Administration), odnosno projekta „Podrška reformi državne uprave u Republici Srbiji”
 • najavljeni su sastanci sa resornim ministarstvima kako bi se sa njima finalno usaglasili ciljevi i precizirale aktivnosti za sprovođenje mera i pripremili predlozi za otklanjanje eventualnih uočenih nedostataka u pogledu resursa i rokova, i na taj način utvrdio finalni predlog Akcionog plana, koji se planira da do kraja septebmra 2014. bude predložen Vladi na usvajanje.

3.      Priprema metodologije za uvođenje sistema strateškog planiranja u rad Vlade kroz definisanje nacionalnih strateških prioriteta

 • sprovedeno je istraživanje i analiza svih zvaničnih strateških dokumenata (strategije, planovi, programi), sa ciljem identifikovanja postojećeg stanja, problema i nedostataka aktuelnog strateškog okvira. Zaključak analize je da je postojeći strateški okvir previše detaljan, bez jasnih prioriteta, nedovoljno usklađenih ciljeva – u smislu ograničenih resursa za sprovođenje s jedne strane i preambicioznih ciljeva s druge srane.
 • inicirano je osnivanje radne grupe na nivou organa tzv. “centra Vlade“: Generalni sekretarijat, kabinet Premijera, KEI, Ministarstvo finansija, RSJP
 • inicirano je pisanje regulative kojom bi se utvrdio sistem za strateško planiranje na nivou Republike Srbije i odredila uloga pojedininh institucija u ovom sistemu.

4.      Unapređenje metodološkog okvira za analizu i izradu javnih politika

 • operacionalizovan je model finansijskog programiranja za analizu efekata makroekonomskih politika (fiskalne i monetarne), koji se bazira na metodologiji MMF.
 • započeta je izrada metodologije za ocenu troškova i efekata izgradnje putne infrastrukture u Republici Srbiji.
 • pripremljena je metodologija za izradu Izveštaja o efektima javnih politika u oblasti konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) u 2013.

5.      Unapređenje kvaliteta propisa i strategija putem izdavanja mišljenja na analizu efekata propisa

 • Sekretarijat je direktni ili indirektno učestvovao u donošenju 4 strateška dokumenata;
 • Izdata su mišljenja na analizu efekata propisa po osnovu 45 zahteva, sa sledećim ocenama: da 11 nacrta zakona sadrži analizu efekata, da 12 nacrta zakona sadrži delimičnu analizu efekata, da 1 nacrt zakona ne sadrži analizu efekata. Za preostalih 20 nacrta zakona Sekretarijat se saglasio sa obrazloženom ocenom da nije potrebno sprovoditi analizu efekata nacrta zakona, dok se za 1 nacrt zakona Sekretarijat nije saglasio sa obrazloženom ocenom predlagača propisa da nije potrebno sprovoditi analizu efekata.

6.      Pružanje stručne istraživačko/analitičarske podrške u vidu ekonomskih analiza za specifične potrebe unutar Vlade

 • pripremljen je materijal na temu osnovnih pojmova i metodologije procene potreba nakon elementarnih nepogoda u međunarodnoj praksi
 • pripremljena je lista ugroženih mesta od poplava ukrštanjem evidencije MUP-ovog Štaba za vanredne situacije i Direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i po mestima prikupljena detaljna evidencija demografskih i poljoprivrednh podataka iz popisa. Ova tabela stavljena je na raspolaganje telima koja su bila uključena u odbranu od poplava i procenu štete.
 • pripremljen je materijala za predsednika Vlade u cilju posete nemačkoj kancelarki Angeli Merkel, na temu ekonomske saradnje Srbije i Rusije.