Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Извештај о раду Републичког секретаријата за јавне политике за првих 100 дана рада Владе

05 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: Секретаријат) основан је чланом 23. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/2014) као посебна организација. Директор Секретаријата је постављен закључком Владе 22. маја 2014. године.

Активности Секретаријата у првих сто дана рада Владе:

1.      Успостављaње функционисања Републичког секретаријата за јавне политике:

 • извршено је пресељење свих преузетих запослених, основних средстава и др. на нову адресу и успостављени су технички услови за несметан рад Секретаријата,
 • извршена је регистрација новоосноване организације,
 • Секретаријат је постао корисник пројекта „Реформа координације политика у Влади Републике Србије“, који је под вођством Делегације ЕУ (у даљем тексту „Пројекат ЕУ“) и започет је рад на успостављању организационе структуре запослених у Секретаријату ( уз подршку стручњака за људске ресурсе из Пројекта ЕУ),
 • обезбеђено је учешће представника Секретаријата у одговарајућим стручним телима у Влади (у три пододбора за спровођење ССП и у седам преговарачких група за одговарајућа поглавља).

2.      Методологија за израду Акционог плана за спровођење Програма Владе (експозе Премијера)

 • експозе Премијера, који укључује приоритетне активности Владе РС у наредном мандатном периоду, преточен је у Предлог акционог плана за спровођење програма Владе РС (скраћено Предлог АП) који садржи обавезујуће компоненте: циљеве и мере преузете из експозеа, рокове за њихово спровођење, активности идентификованих носиолаца за спровођење сваке мере као и очекиване резултате;
 • матрица АП се тренутно употпуњује тако што се у сарадњи а Министарством финансија и Канцеларијом за европске интеграције укључују опредељени финансијски ресурси из буџета и донаторских пројеката по појединачним циљевима;
 • наручена је независна студија објективиих индикатора за мерење резултата остваривања циљева уз подршку SIPU (Swedish Institute for Public Administration), односно пројекта „Подршка реформи државне управе у Републици Србији”
 • најављени су састанци са ресорним министарствима како би се са њима финално усагласили циљеви и прецизирале активности за спровођење мера и припремили предлози за отклањање евентуалних уочених недостатака у погледу ресурса и рокова, и на тај начин утврдио финални предлог Акционог плана, који се планира да до краја септебмра 2014. буде предложен Влади на усвајање.

3.      Припрема методологије за увођење система стратешког планирања у рад Владе кроз дефинисање националних стратешких приоритета

 • спроведено је истраживање и анализа свих званичних стратешких докумената (стратегије, планови, програми), са циљем идентификовања постојећег стања, проблема и недостатака актуелног стратешког оквира. Закључак анализе је да је постојећи стратешки оквир превише детаљан, без јасних приоритета, недовољно усклађених циљева – у смислу ограничених ресурса за спровођење с једне стране и преамбициозних циљева с друге сране.
 • иницирано је оснивање радне групе на нивоу органа тзв. “центра Владе“: Генерални секретаријат, кабинет Премијера, КЕИ, Министарство финансија, РСЈП
 • иницирано је писање регулативе којом би се утврдио систем за стратешко планирање на нивоу Републике Србије и одредила улога поједининх институција у овом систему.

4.      Унапређење методолошког оквира за анализу и израду јавних политика

 • операционализован је модел финансијског програмирања за анализу ефеката макроекономских политика (фискалне и монетарне), који се базира на методологији ММФ.
 • започета је израда методологије за оцену трошкова и ефеката изградње путне инфраструктуре у Републици Србији.
 • припремљена је методологија за израду Извештаја о ефектима јавних политика у области конкурентности малих и средњих предузећа и предузетништва (МСПП) у 2013.

5.      Унапређење квалитета прописа и стратегија путем издавања мишљења на анализу ефеката прописа

 • Секретаријат је директни или индиректно учествовао у доношењу 4 стратешка докумената;
 • Издата су мишљења на анализу ефеката прописа по основу 45 захтева, са следећим оценама: да 11 нацрта закона садржи анализу ефеката, да 12 нацрта закона садржи делимичну анализу ефеката, да 1 нацрт закона не садржи анализу ефеката. За преосталих 20 нацрта закона Секретаријат се сагласио са образложеном оценом да није потребно спроводити анализу ефеката нацрта закона, док се за 1 нацрт закона Секретаријат није сагласио са образложеном оценом предлагача прописа да није потребно спроводити анализу ефеката.

6.      Пружање стручне истраживачко/аналитичарске подршке у виду економских анализа за специфичне потребе унутар Владе

 • припремљен је материјал на тему основних појмова и методологије процене потреба након елементарних непогода у међународној пракси
 • припремљена је листа угрожених места од поплава укрштањем евиденције МУП-овог Штаба за ванредне ситуације и Дирекције за воде Министарства пољопривреде и по местима прикупљена детаљна евиденција демографских и пољопривреднх података из пописа. Ова табела стављена је на располагање телима која су била укључена у одбрану од поплава и процену штете.
 • припремљен је материјала за председника Владе у циљу посете немачкој канцеларки Ангели Меркел, на тему економске сарадње Србије и Русије.