Izveštaj Komisije za ocenu i selekciju dostavljenih prijava o sprovedenom postupku ocenjivanja i selekcije

06 / 02 / 2018

Republički sekratarijat za javne politike objavljuje rezultate rada Komisije za ocenu i selekciju dostavljenih prijava, u okviru sprovođenja „PERFORM” projekta koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC. Komisija je sprovela postupak ocenjivanja i selekcije dostavljenih prijava sa predlozima za finansiranje studija i analiza, koje su dostavljene po Javnom pozivu raspisanom 1. decembra 2015. godine za sva ministarstva i nezavisne i samostalne organizacije koje vrše javna ovlašćenja. U javnom pozivu su donosioci odluka pozvani da nominuju teme iz svoje oblasti, radi finansiranja studija i analiza za potrebe kreiranja, odnosno sprovođenja javnih politika ili pripremu pravnog okvira u određenoj oblasti, zasnovanih na rezultatima istraživanja iz oblasti društvenih nauka.

Po zatvaranju javnog poziva, usledio je postupak prikupljanje i evidencija svih uredno podnetih prijava sa pratećom dokumentacijom. Komisija je 21. decembra sprovela administrativnu proveru dostavljene dokumentacije, a 22. decembra 2015. godine sprovela postupak razmatranja i ocenjivanja podnetih prijava u skladu sa utvrđenom listom kriterijuma za selekciju tema za istraživanja, kao i selekciju i rangiranje nominovanih tema za analize i studije. Nakon sprovođenja ovog postupka, Komisija je utvrdila Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema.

PDF 0.1mb

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema

Pogledaj
PDF 0.3mb

Izveštaj rada Komisije

Pogledaj
PDF 0.1mb

Kriterijumi selekcije

Pogledaj

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na utvrđenu Listu vrednovanja i rangiranja, kao i uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od objavljivanja Liste, zaključno sa 25. decembrom 2015. godine.

Odluku o prigovoru donosi Komisija u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prigovora.

Konačne odluka o izboru tema, odnosno korisnika biće doneta u roku ne dužem od 15 dana od utvrđivanja konačne Liste vrednovanja i rangiranja, tj. do 6. januara 2016. godine. Ova odluka će biti objavljena na internet stranici RSJP i dostavljena izabranim kandidatima.