Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Извештај Комисије за оцену и селекцију достављених пријава о спроведеном поступку оцењивања и селекције

06 / 02 / 2018

Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC. Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције достављених пријава са предлозима за финансирање студија и анализа, које су достављене по Јавном позиву расписаном 1. децембра 2015. године за сва министарства и независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења. У јавном позиву су доносиоци одлука позвани да номинују теме из своје области, ради финансирања студија и анализа за потребе креирања, односно спровођења јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области, заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука.

По затварању јавног позива, уследио је поступак прикупљање и евиденција свих уредно поднетих пријава са пратећом документацијом. Комисија је 21. децембра спровела административну проверу достављене документације, а 22. децембра 2015. године спровела поступак разматрања и оцењивања поднетих пријава у складу са утврђеном листом критеријума за селекцију тема за истраживања, као и селекцију и рангирање номинованих тема за анализе и студије. Након спровођења овог поступка, Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених тема.

PDF 0.1mb

Листа вредновања и рангирања пријављених тема

Погледај
PDF 0.3mb

Извештај рада Комисије

Погледај
PDF 0.1mb

Критеријуми селекције

Погледај

Учесници конкурса имају право приговора на утврђену Листу вредновања и рангирања, као и увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од објављивања Листе, закључно са 25. децембром 2015. године.

Одлуку о приговору доноси Комисија у року од 8 дана од дана истека рока за пријем приговора.

Коначне одлука о избору тема, односно корисника биће донета у року не дужем од 15 дана од утврђивања коначне Листе вредновања и рангирања, тј. до 6. јануара 2016. године. Ова одлука ће бити објављена на интернет страници РСЈП и достављена изабраним кандидатима.