Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mecta u RSJP-u

05 / 02 / 2018

Današnji datum: 30.01.2015 Datum oglašavanja: 30.01.2015 Datum isteka roka za prijavljivanje: 09.02.2015

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 9. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA JAVNE POLITIKE

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Republički sekretarijat za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za poslove praćenja ocene kvaliteta strateških dokumenata i analize efekata propisa, zvanje savetnik, Odeljenje za obezbeđenje kvaliteta strateških dokumenata i analizu efekata propisa, Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika – 1 izvršilac.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o državnoj upravi, Zakona o ministarstvima, Zakona o Vladi i Poslovnika Vlade – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera; veština komunikacije i motivacije za rad – usmeno.

2. Rukovodilac Grupe, zvanje viši savetnik, Grupa za saradnju sa privrednim subjektima i građanima i za pokretanje inicijativa, Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika – 1 izvršilac.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o ministartvima, Zakona o Vladi i Poslovnika Vlade – usmeno; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veštine rukovođenja – posredno putem standardizovanih testova; poznavanje rada na ručunaru – praktična provera; veštine komunikacije i motivacije za rad – usmeno.

3. Radno mesto za poslove saradnje i pokretanje inicijativa, zvanje samostalni savetnik, Grupa za saradnju sa privrednim subjektima i građanima i za pokretanje inicijativa, Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika –1 izvršilac.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o ministarstvima, Zakona o Vladi i Poslovnika Vlade – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera; veštine komunikacije i motivacije za rad – usmeno.

4. Radno mesto za planiranje javnih politika, zvanje samostalni savetnik, Odsek za planiranje i koordinaciju javnih politika, Sektor za planiranje i koordinaciju javnih politika – 1 izvršilac.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Fiskalne strategije, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o državnoj upravi, Zakona o ministarstvima, Poslovnika Vlade – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera; veština komunikacije i motivacije za rad – usmeno.

5. Rukovodilac Grupe, zvanje viši savetnik, Grupa za koordinaciju sprovođenja javnih politika, Sektor za planiranje i koordinaciju javnih politika – 1 izvršilac.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika; znanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Fiskalne strategije, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o državnoj upravi, Zakona o ministarstvima, Poslovnika Vlade – usmeno; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno putem standardizovanih testova; znanje rada na računaru – praktična provera; veštine komunikacije i motivacije za rad – usmeno.

6. Radno mesto za analizu sprovođenja javnih politika, zvanje mlađi savetnik, Grupa za koordinaciju sprovođenja javnih politika, Sektor za planiranje i koordinaciju javnih politika – 1 izvršilac.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o ministarstvima i Poslovnika Vlade – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera; veština komunikacije i motivacije za rad – usmeno.

III Mesto rada: Beograd, Vlajkovićeva 10

IV Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 8 dana i počinje da teče 31. januara 2015. godine i ističe 9. februara 2015. godine.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Marija Mitrović telefon 011 33 46 436.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: Republički sekretarijat za javne politike, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „za interni konkurs“.

VII Datum oglašavanja: 30. januar 2015. godine.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; overena fotokopija radne knjižice; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci; original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili rešenje da je državni službenik neraspoređen; original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju engleskog jezika (sertifikati, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci).

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, naznačene veštine i znanja biće proveravane u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Beograd, Vlajkovićeva 10 i Palate Srbije, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, počev od 18.02.2015. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom.

X Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Republičkog sekretarijata za javne politike.

Ovaj oglas objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i oglasnoj tabli Republičkog sekretarijata za javne politike.