Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних мecта у РСЈП-у

05 / 02 / 2018

Данашњи датум: 30.01.2015 Датум оглашавања: 30.01.2015 Датум истека рока за пријављивање: 09.02.2015

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове праћења оцене квалитета стратешких докумената и анализе ефеката прописа, звање саветник, Одељење за обезбеђење квалитета стратешких докумената и анализу ефеката прописа, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о министарствима, Закона о Влади и Пословника Владе – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера; вештина комуникације и мотивације за рад – усмено.

2. Руководилац Групе, звање виши саветник, Група за сарадњу са привредним субјектима и грађанима и за покретање иницијатива, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о министартвима, Закона о Влади и Пословника Владе – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на ручунару – практична провера; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

3. Радно место за послове сарадње и покретање иницијатива, звање самостални саветник, Група за сарадњу са привредним субјектима и грађанима и за покретање иницијатива, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика –1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о министарствима, Закона о Влади и Пословника Владе – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

4. Радно место за планирање јавних политика, звање самостални саветник, Одсек за планирање и координацију јавних политика, Сектор за планирање и координацију јавних политика – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Фискалне стратегије, Закона о буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о министарствима, Пословника Владе – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера; вештина комуникације и мотивације за рад – усмено.

5. Руководилац Групе, звање виши саветник, Група за координацију спровођења јавних политика, Сектор за планирање и координацију јавних политика – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Фискалне стратегије, Закона о буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о министарствима, Пословника Владе – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практична провера; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

6. Радно место за анализу спровођења јавних политика, звање млађи саветник, Група за координацију спровођења јавних политика, Сектор за планирање и координацију јавних политика – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи, Закона о министарствима и Пословника Владе – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера; вештина комуникације и мотивације за рад – усмено.

III Место рада: Београд, Влајковићева 10

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече 31. јануара 2015. године и истиче 9. фебруара 2015. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Марија Митровић телефон 011 33 46 436.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „за интерни конкурс“.

VII Датум оглашавања: 30. јануар 2015. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решењe да је државни службеник нераспоређен; оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 10 и Палате Србије, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 18.02.2015. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичког секретаријата за јавне политике.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике.