Inicijative privrede

05 / 02 / 2018

Pušten u rad servis za inicijative privrede

Na sajtu RSJP-a možete ostaviti inicijativu za izmenu već usvojenih propisa ili izradu i usvajanje novih. Na ovakav način, kao privredni subjekat ili građanin Republike Srbije, imate priliku da ukažete kreatorima propisa na poteškoće koje imate prilikom usaglašavanja svog poslovanja ili ponašanja sa određenim propisima, na nepotrebne administrativne procedure koje propisi nameću, ali i suvišne troškove koje imate po tom osnovu.

Prilikom popunjavanja elektronske forme svake od inicijativa, trebalo bi da identifikujete propis koji smatrate da je potrebno izmeniti, da formulišete konkretnu preporuku za rešavanje problema koje ste uočili u toku primene propisa, i identifikujete potencijalne efekte koje bi takva izmena proizvela u praksi.

Podnete inicijative će, nakon analize od strane zaposlenih u Kancelariji, biti uvrštene u bazu inicijativa Kancelarije, koja se koristi prilikom ocene kvaliteta i izdavanja mišljenja Kancelarije na priloge pod nazivom Analiza efekata propisa, a koje ovlašćeni predlagači propisa dostavljaju Kancelariji na mišljenje zajedno sa tekstom nacrta konkretnog zakona i njegovim obrazloženjem.

Video uputstvo za popunjavanje elektronske forme i slanje inicijativa, možete videti ovde.