Formirana Radna grupa za izradu Predloga programa za upravljanje javnim politikama i regulatornu reformu i pratećeg Akcionog plana

30 / 09 / 2020

Republički sekretarijat za javne politike je otpočeo izradu Programa za upravljanje javnim politikama i regulatornu reformu, kojim će se detaljnije razraditi jedan stub krovne Strategije reforme javne uprave, čija izrada je takođe u toku. U avgustu 2020. godine je formirana Radna grupa i održani su sastanci 14. avgusta i 16. septembra 2020. Članovi Radne grupe su predstavnici organa državne uprave, posebnih organizacija, profesionalnih udruženja i civilnog sektora. Cilj je da se kroz zajednički rad i pogled iz različitih uglova iznađu najadekvatnija rešenja identifikovanih problema i definišu ciljevi i mere, koji će na sveobuhvatan i svrsishodan način doprineti pozitivnim promenama u oblastima upravljanja javnim politikama i regulatorne reforme. Posebno će se raditi na merama koje će dati doprinos u sprovođenju regulatorne reforme, koja je u funkciji unapređenja položaja građana i privrednog ambijenta, jačanju kapaciteta za kreiranje i praćenje sprovođenja javnih politika, efektivnoj koordinaciji i povećanju učešća javnosti u kreiranju javnih politika i propisa. Polazna osnova za rad na Programu je ex post analiza Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period od 2016-2020, čije preporuke će se uzeti u obzir pri izradi budućeg dokumenta.

Naredni sastanak Radne grupe je planiran za sredinu oktobra, a završetak rada na Programu se očekuje do kraja godine, kako bi se obezbedio kontinuitet u planiranju, s obzirom da prethodna strategija ističe ove godine.

Imajući u vidu izazove koje pandemija virusa COVID 19 nameće, rad Radne grupe je prilagođen tako da se sastanci organizuju onlajn, a materijali se članovima šalju elektronskim putem. Komentari i sugestije na dostavljena dokumenta se takođe prikupljaju elektronski. Kako bi se obezbedio adekvatan konsultativni proces, sastav radne grupe je proširen i osim predstavnika organa državne uprave, obuhvata i predstavnike nevladinih organizacija i privrede.

Sa željom da uzme u obzir stavove svih zainteresovanih strana, Republički sekretarijat za javne politike poziva sve da upute svoje sugestije i komentare na adresu: office@rsjp.gov.rs