Bilateralni skrining za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

05 / 02 / 2018

Predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike, kao članovi delegacije Republike Srbije, učestvovali su na bilateralnom skriningu za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, koji je održan 28. i 29. januara 2015. godine u Briselu.

Tokom dva dana, delegacija Republike Srbije je ekspertima koji su predstavljali Evropsku uniju a dolaze iz Evropske komisije, Direktorata za regionalnu i urbanu politiku i Direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, predstavila trenutno stanje u vezi sa korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova kroz prezentovanje šest najvažnijih oblasti: zakonodavni i strateški okvir, institucionalni okvir, administrativni kapaciteti, programiranje, praćenje i vrednovanje, finansijsko upravljanje i kontrola.

U pogledu trenutnog stranja u oblasti strateškog upravljanja, članovi delegacije Republike Srbije naglasili su da je Republički sekretarijat za javne politike upravo osnovan sa ciljem konsolidacije postojećeg strateškog okvira i koordinacije istog, kao i njegovim usaglašavanjem sa novim propisima i novim strateškim dokumentima. Deo nadležnosti Republičkog sekretarijata za javne politike koji se odnosi na koordinaciju i usaglašavanje strateškog okvira, Republički sekretarijat za javne politike obavlja kroz donošenje formalnih mišljenja na nove nacrte zakona i predloge strategija i akcionih planova, svakodnevnu komunikaciju sa predlagačima, te ukazivanje predlagačima na neusaglašenosti između postojećih strategija i akcionih planova, sa jedne, i novih zakona i strategija i akcionih planova sa druge strane, ali i između novih zakona i novih strategija i akcionih planova čije se usvajanje predlaže.

Navedeno je da Republički sekretarijat za javne politike, a u saradnji sa drugim institucijama „centra Vlade“ – Ministarstvom finansija, Generalnim sekretarijatom Vlade, Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, Kancelarijom za evropske integracije i Kabinetom Premijera Republike Srbije, radi na regulisanju oblasti planiranja i povezivanju procesa planiranja i budžetiranja kroz metodološko uređenje upravljanja javnim politikama, što obuhvata planiranje, analizu, kreiranje, donošenje, praćenje i vrednovanje sprovođenja, i koordinaciju javnih politika.

Na kraju bilateralnog skrininga, predstavnici Evropske unije zaključili su da u pogledu konsolidacije i koordinacije strateškog okvira Republika Srbija ide u dobrom pravcu i da je jako bitno da Republika Srbija ima viziju i ulaže dosta napora da uredi ovu oblast.