Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Билатерални скрининг за Поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената

05 / 02 / 2018

Представници Републичког секретаријата за јавне политике, као чланови делегације Републике Србије, учествовали су на билатералном скринингу за Поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената, који је одржан 28. и 29. јануара 2015. године у Бриселу.

Током два дана, делегација Републике Србије је експертима који су представљали Европску унију а долазе из Европске комисије, Директората за регионалну и урбану политику и Директората за запошљавање, социјална питања и инклузију, представила тренутно стање у вези са коришћењем европских структурних и инвестиционих фондова кроз презентовање шест најважнијих области: законодавни и стратешки оквир, институционални оквир, административни капацитети, програмирање, праћење и вредновање, финансијско управљање и контрола.

У погледу тренутног страња у области стратешког управљања, чланови делегације Републике Србије нагласили су да је Републички секретаријат за јавне политике управо основан са циљем консолидације постојећег стратешког оквира и координације истог, као и његовим усаглашавањем са новим прописима и новим стратешким документима. Део надлежности Републичког секретаријата за јавне политике који се односи на координацију и усаглашавање стратешког оквира, Републички секретаријат за јавне политике обавља кроз доношење формалних мишљења на нове нацрте закона и предлоге стратегија и акционих планова, свакодневну комуникацију са предлагачима, те указивање предлагачима на неусаглашености између постојећих стратегија и акционих планова, са једне, и нових закона и стратегија и акционих планова са друге стране, али и између нових закона и нових стратегија и акционих планова чије се усвајање предлаже.

Наведено је да Републички секретаријат за јавне политике, а у сарадњи са другим институциjaмa „центра Владе“ – Министарством финансија, Генералним секретаријатом Владе, Републичким секретаријатом за законодавство, Канцеларијом за европске интеграције и Кабинетом Премијера Републике Србије, ради на регулисању области планирања и пoвeзивању прoцeса плaнирaњa и буџeтирaњa кроз методолошко уређење управљања јавним политикама, што обухвата планирање, анализу, креирање, доношење, праћење и вредновање спровођења, и координацију јавних политика.

На крају билатералног скрининга, представници Европске уније закључили су да у погледу консолидације и координације стратешког оквира Република Србија иде у добром правцу и да је јако битно да Република Србија има визију и улаже доста напора да уреди ову област.