Analitički servis jedinica lokalne samouprave

20 / 12 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike je na svom sajtu omogućio pristup Analitičkom servisu jedinica lokalne samouprave (JLS), koji je deo Informacionog sistema JLS.

Analitički servis JLS treba da omogući donošenje budućih javnih politika i zakonske regulative vezane za JLS utemeljenih na objektivnim činjenicama i utvrđenom stanju, efikasnije korišćenje resursa na nivou JLS, međusobno poređenje JLS, pružanje transparentnih informacija građanima i privredi o radu JLS, kao i da doprinese boljoj pripremi budžeta, analizi i proceni efekata.

Jedinstveni Informacioni sistem JLS, kao rezultat zajedničkih aktivnosti Republičkog sekretarijata za javne politike, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije opština i gradova, biće razvijen kroz projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“, koji finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Pored Analitičkog servisa, Informacioni sistem JLS će obuhvatiti i prikaz poslova i nadležnosti JLS, modele organizacionih struktura JLS zasnovanih na funkcionalnoj analizi JLS, modele administrativnih procedura JLS i analizu najboljih mehanizama za uspostavljanje međuopštinske saradnje.

Na strani sajta Analitički servis JLS možete pretraživati i preuzimati podatke o JLS, na osnovu ponuđenih parametara. Detaljne informacije o korišćenju analitičkog servisa JLS dostupne su na linkovima „Korisničko uputstvo“ i „Metodološke napomene“.