18. MART 2019. POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI u okviru projekta „Podrška sprovođenju APSRJU – reforma lokalne samouprave 2016-2019“

18 / 03 / 2019

Projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ finansira se iz sredstava donacije Švajcarske Konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a realizuje ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u partnerstvu sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Deo sredstava Projekta namenjen je angažovanju konsultanta za realizaciju sledećeg zadatka: Sistem poslovne analitike i izveštavanja (Business Inteligence – BI) koji je namenjen jedinicama lokalne samouprave (JLS). Ova aktivnost ima za cilj poboljšanje kvaliteta, dostupnosti i pouzdanosti podataka JLS. Sistem poslovne analitike i izveštavanja će služiti kao sredstvo za poboljšanje kreiranja politike, finansijskog upravljanja i pružanja usluga na nivou JLS i kao sredstvo za kreiranje politike zasnovano na dokazima u oblasti reforme JLS.

U skladu sa navedenim potrebama, MDULS raspisuje Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje konsultanta za poziciju: Sistem poslovne analitike i izveštavanja (Business Inteligence – BI)

Zadatak konsultanta je da razvije sistem poslovne analitike i izveštavanja (BI) lokalnih samouprava koji je jednostavan za korišćenje čiji je cilj poboljšanje kvaliteta, dostupnosti i pouzdanosti podataka lokalnih samouprava.

Sistem poslovne analitike i izveštavanja treba da služi kao sredstvo za poboljšanje kreiranja politike, finansijskog upravljanja i pružanja usluga na nivou JLS i kao sredstvo za kreiranje politike zasnovano na dokazima u oblasti reforme lokalne samouprave.

Specifični ciljevi zadatka su sledeći:

  • Povećanje količine podataka u sistemu poslovne analitike i izveštavanja
  • Kreiranje unapređenih procedura za automatsko preuzimanje podataka iz dostupnih izvora podataka
  • Poboljšanje pouzdanosti i kvaliteta podataka
  • Poboljšanje postojećih relacionih baza podataka
  • Dizajniranje skladišta podataka i dodatnih OLAP kocki
  • Poboljšanje automatske migracije podataka iz relacionih baza podataka u skladište podataka i automatsko ažuriranje u interaktivnim izveštajima na internetu
  • Dizajniranje interaktivnih izveštaja na internetu sa funkcijama dekompozicije (drill down) i konsolidacije (drill up)

Zainteresovane firme treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Zainteresovani konsultant treba da bude firma sa iskustvom u IT oblasti, koja je radila na sličim zadacima, koja ima iskustvo u radu sa državnom upravom ili lokalnom samoupravom i koja može da ponudi tim koji se sastoji od sledećih eksperata:

Pozicija
Opis posla
Arhitekta BI rešenja (BI Solution Architect) (lider tima)
Koordinacija svih zadataka i procesa, planiranje baze podataka i sistema poslovne analitike i izveštavanja
Specijalista za ETL
Ekspert za ETL
Stručnjak za modeliranje/arhitekturu podataka
Izrada modela podataka: relaciona šema baze podataka, dijagram analitičke baze podataka, dijagram međusobne povezanosti između sadržaja podataka i prikazivanja podataka.
Dizajner sistema poslovne analitike i izveštavanja (BI Designer)
Dizajniranje čitavog sistema (integrisanje podataka, analitički, sistemi izveštavanja i njihova međusobna povezanost), pretraživanje izveštajnih tabli/izveštaja, dizajner prikazivanja podataka
Dizajner izveštajnih tabli / izveštaja
Dizajniranje šablona izveštaja i vidžeta

Svi članovi tima treba da imaju iskustvo u radu sa T-SQL, Microsoft SQL Server i integracionim i analitičkim servisima. Takođe za sve članove tima obavezno je iskustvo u radu sa transakcionim tabelama sa više miliona redova, finansijskim podacima, struktuiranim i nestruktuiranim podacima u raznim formatima fajlova: csv, excel, txt fajlovi, fixed width, json, xml.

Planirano je da zadatak bude realizovan u periodu april 2019 – oktobar 2019. godine.

Izjava o zainteresovanosti treba da sadrži sledeće informacije:

1) informacije o zainteresovanoj konsultantskoj firmi sa dokazima da ispunjava navedene uslove

2) informacije o realizaciji sličnih zadataka – lista referenci sa informacijama o a) broju razvijenih analitičkih platformi, b) izradi izveštajnog servisa sa min 10 miliona redova podataka c) izradi portala

3) potvrdu da konsultant može da formira tim sa traženim ekspertima.

Izbor će se vršiti primenom metoda: “Izbor na osnovu kvalifikacija konsultanata“, u skladu sa postupkom predviđenim Prilogom br. 3 Sporazuma između Vlade Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije.

Zainteresovani mogu dobiti više informacija na dole datoj elektronskoj adresi radnim danom od 10:00 do 15:00, najkasnije tri dana pre isteka datuma za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti.

Molimo da Izjavu o zainteresovanosti na srpskom jeziku, potpisanu i pečatiranu, dostavite u elektronskoj ili pisanoj formi, najkasnije do 1. aprila 2019. godine  na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Sektor za sistem lokalne samouprave
Birčaninova 6
Beograd

sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs
cc: biljana.djokic@mduls.gov.rs
Tel: + 381 11 30 60 116