Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

18. МАРТ 2019. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ у оквиру пројекта „Подршка спровођењу АПСРЈУ – реформа локалне самоуправе 2016-2019“

18 / 03 / 2019

Пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ финансира се из средстава донације Швајцарске Конфедерације преко Швajцaрскe aгeнциje за развој и сарадњу (СДЦ), а реализује га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у партнерству са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина.

Део средстава Пројекта намењен је ангажовању консултанта за реализацију следећег задатка: Систем пословне аналитике и извештавања (Business InteligenceBI) који је намењен јединицама локалне самоуправе (ЈЛС). Ова активност има за циљ побољшање квалитета, доступности и поузданости података JЛС. Систем пословне аналитике и извештавања ће служити као средство за побољшање креирања политике, финансијског управљања и пружања услуга на нивоу ЈЛС и као средство за креирање политике засновано на доказима у области реформе ЈЛС.

У складу са наведеним потребама, МДУЛС расписује Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање консултанта за позицију: Систем пословне аналитике и извештавања (Business InteligenceBI)

Задатак консултанта је да развије систем пословне аналитике и извештавања (BI) локалних самоуправа који је једноставан за коришћење чији је циљ побољшање квалитета, доступности и поузданости података локалних самоуправа.

Систем пословне аналитике и извештавања треба да служи као средство за побољшање креирања политике, финансијског управљања и пружања услуга на нивоу ЈЛС и као средство за креирање политике засновано на доказима у области реформе локалне самоуправе.

Специфични циљеви задатка су следећи:

  • Повећање количине података у систему пословне аналитике и извештавања
  • Креирање унапређених процедура за аутоматско преузимање података из доступних извора података
  • Побољшање поузданости и квалитета података
  • Побољшање постојећих релационих база података
  • Дизајнирање складишта података и додатних OLAP коцки
  • Побољшање аутоматске миграције података из релационих база података у складиште података и аутоматско ажурирање у интерактивним извештајима на интернету
  • Дизајнирање интерактивних извештаја на интернету са функцијама декомпозиције (drill down) и консолидације (drill up)

 

Зaинтeрeсoвaне фирме трeбa дa испуњaвajу слeдeћe услoвe:

Заинтересовани консултант треба да буде фирма са искуством у ИТ области, која је радила на сличим задацима, која има искуство у раду са државном управом или локалном самоуправом и која може да понуди тим који се састоји од следећих експерата:

Позиција
Опис посла
Архитекта BI решења (BI Solution Architect) (лидер тима)
Координација свих задатака и процеса, планирање базе података и система пословне аналитике и извештавања
Специјалиста за ETL
Експерт за ETL
Стручњак за моделирање/архитектуру података
Израда модела података: релациона шема базе података, дијаграм аналитичке базе података, дијаграм међусобне повезаности између садржаја података и приказивања података.
Дизајнер  системa пословне аналитике и извештавања (BI Designer)
Дизајнирање читавог система (интегрисање података, аналитички, системи извештавања и њихова међусобна повезаност), претраживање извештајних табли/извештаја, дизајнер приказивања података
Дизајнер извештајних табли / извештаја
Дизајнирање шаблона извештаја и виџета

Сви чланови тима треба да имају искуство у раду са T-SQL, Microsoft SQL Server и интеграционим и аналитичким сервисима. Такође за све чланове тима обавезно је искуство у раду са трансакционим табелама са више милиона редова, финансијским подацима, структуираним и неструктуираним подацима у разним форматима фајлова: csv, excel, txt фајлови, fixed width, json, xml.

Планирано је да задатак буде реализован у периоду април 2019 – октобар 2019. године.

Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe инфoрмaциje:

1) инфoрмaциje o заинтересованој консултантској фирми са доказима да испуњава наведене услове

2) инфoрмaциje о реализацији сличних задатака – листа референци са информацијама о а) броју развијених аналитичких платформи, б) изради извештајног сервиса са мин 10 милиона редова података ц) изради портала

3) потврду да консултант може да формира тим са траженим експертима.

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 3 Споразума између Владе Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa доле дaтoj електронској aдрeси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти на српском језику, потписану и печатирану, доставите у електронској или писаној форми, најкасније до 1. априла 2019. године  на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Сектор за систем локалне самоуправе
Бирчанинова 6
Београд

sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs
cc: biljana.djokic@mduls.gov.rs

Тел: + 381 11 30 60 116