JAVNI POZIV za službe Vlade, ministarstva i posebne organizacije za dostavlјanje predloga projekata za pobolјšanje poslovnog okruženja, u okviru projekta „EU za bolјe poslovno okruženje – EU4BE“

27 / 01 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike i Svetska banka objavlјuju prvi javni poziv u okviru projekta „EU za bolјe poslovno okruženje – EU4BE“, za službe Vlade, ministarstva i posebne organizacije, za dostavlјanje predloga projekata i reformskih inicijativa za pobolјšanje poslovnog okruženja.

Poziv je otvoren u periodu 27. januara do 28. februara 2023. godine.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti službe Vlade Republike Srbije, ministarstva i posebne organizacije (u dalјem tekstu: Predlagači). Podrška u okviru poziva obezbeđena je za projekte tehničke pomoći sa cilјem pobolјšanja poslovnog okruženja, sa fokusom na izmenu i pobolјšanje regulatornog okvira za poslovanje.

 

Projektni predlozi koji mogu dobiti podršku u okviru ovog javnog poziva odnose se na:

 

  • Izradu nacrta i predloga pravnih akata, zakona, podzakonskih akata i drugo;
  • Izradu dokumenata javnih politika, kao što su programi, strategije, koncepti politika, planovi aktivnosti, eks-ante i eks-post analize, istraživanja, studije i drugo;
  • Radionice i treninge za sticanje/unapređenje znanja i veština za javne službenike/ce, zaposlene, saradnike/ce privrednih komora, poslovnih udruženja i drugo;
  • Inicijative koje doprinose uspostavlјanju novog digitalnog poslovnog okruženja i digitalnih tržišta, novih partnerskih modela udruživanja i poslovne saradnje, novih post-kovid poslovnih modela rada, razvoj novih poslovnih instrumenata, procedura i analiza vezanih za nove prakse i uspešno primenjene modele koje postoje u drugim zemlјama i regionu.

 

Projektni predlozi koji ne mogu da dobiju podršku u okviru ovog javnog poziva su:

 

  • Nabavka digitalne opreme (kompjuteri, laptopovi, mobilni telefoni), kao ni izrada softvera;
  • Plate javnih službenika/ca i osoblјa, administrativni i kancelarijski troškovi javnih službi, studijske posete za javne službenike i osoblјe, putni troškovi, smeštaj i slično.

 

Takođe, moguća je podrška projektnim predlozima i inicijativama za pobolјšanje poslovnog okruženja koje dolaze iz privatnog sektora uz uslov da su oni prepoznati, podržani i nominovani od strane Predlagača.

Detalјne informacije o uslovima konkursa, konkursnoj dokumentaciji, kriterijumima za izbor projekata i načinu sprovođenja izabranih projekata možete pronaći u dokumentima u prilogu.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem elektronske pošte: dvasiljevic@worldbank.org i lvujicic@worldbank.org.

PDF 0.1mb

Javni poziv EU4BE - Kriterijum za ocenjivanje

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Javni poziv EU4BE - Obrazac prijave

Pogledaj
PDF 5.1mb

Javni poziv EU4BE - Propozicije

Pogledaj