Informacija o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za radna mesta oglašena u javnom konkursu

13 / 09 / 2019

Informacija o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za radna mesta oglašena u javnom konkursu Republičkog sekretarijata za javne politike:

  1. Za radno mesto za ekonomske analize, razvrstano u zvanje savetnik, Odeljenje za ekonomske analize – Sektor za razvoj i unapređenje javnih politika i to: Program ekonomskih reformi za period od 2019. do 2021. godine;

 

  1. za radno mesto Rukovodilac Grupe za pravne poslove, javne nabavke i upravljanje ljudskim resursima, razvrstano u zvanje viši savetnik, Grupa za pravne poslove, javne nabavke i upravljanje ljudskim resursima – Sektor za pravne i finansijske poslove i upravljanje ljudskim resursima i to: Zakon o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. Glasnik RS“ br.86/2015, 41/2019); Zakon o državnim službenicima („Sl. Glasnik RS“ br. 79/2005, 81/2005 – ispr.., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018), Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika („Sl glasnik RS“ br.4/2019), Zakon o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. Glasnik RS“ br. 62/2006, 63/2006 – ispr., 115/2006 – ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 i 95/2018)
PDF 0.3mb

Materijali za pripremu kandidata

Pogledaj