Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за радна места оглашена у јавном конкурсу

13 / 09 / 2019

Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за радна места оглашена у јавном конкурсу Републичког секретаријата за јавне политике:

  1. За радно место за економске анализе, разврстано у звање саветник, Одељење за економске анализе – Сектор за развој и унапређење јавних политика и то: Програм економских реформи за период од 2019. до 2021. године;

 

  1. за радно место Руководилац Групе за правне послове, јавне набавке и управљање људским ресурсима, разврстано у звање виши саветник, Група за правне послове, јавне набавке и управљање људским ресурсима – Сектор за правне и финансијске послове и управљање људским ресурсима и то: Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.86/2015, 41/2019); Закон о државним службеницима („Сл. Гласник РС“ бр. 79/2005, 81/2005 – испр.., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника („Сл гласник РС“ бр.4/2019), Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл. Гласник РС“ бр. 62/2006, 63/2006 – испр., 115/2006 – испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018)
PDF 0.3mb

Материјали за припрему кандидата

Погледај