Pripremljen paket propisa o planiranju i upravljanju javnim politikama

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike više od godinu dana, uz velike napore i širok krug konsultacija, priprema i kontinuirano unapređuje sadržaj novog paketa propisa, kojim će biti uređeni sistem planiranja i sistem upravljanja javnim politikama u Republici Srbiji.

Pripremljene su radne verzije:

  • Zakona o planskom sistemu u Republici Srbiji i dve prateće uredbe
  • Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika  i
  • Uredba o srednjoročnom planiranju

 

Priprema propisa, pokrenuta je početkom 2015.godine u okviru projekta finansiranog iz sredstava IPA 2011 pod nazivom „Reforma koordinacije politika u Vladi Republike Srbije – treća faza“. Stručne analize urađene u sklopu projekta ukazale su na potrebu da se oblasti planiranja i upravljanja javnim politikama pravno urede, a Republički sekretarijat za javne politike ubrzo je pripremio prvu verziju paketa koja je od tog trenutka konstantno unapređivana kroz proces širokih neformalnih konsultacija sa zainteresovanim stranama. Prikupljen je veliki broj komentara i sugestija od konsultovanih institucija, organizacija i pojedinaca, struktura i sadržina propisa je u skladu sa njima unapređena, a proces neformalnih konsultacija usled velike zainteresovanosti konsultovanih strana i obima i sadržine upućenih komentara i dalje traje, tako da se radne verzije propisa kontinuirano unapređuju. Po okončanju konsultacija uslediće javna rasprava i usvajanje ovih akata.

Ovi propisi će doprineti efikasnom planiranju u Republici Srbiji i upravljanju javnim politikama, tipologiji i hijerarhiji planskih dokumenata, kao i transparentnosti izrade dokumenata javnih politika (kakvi su, na primer, strategije, programi i akcioni planovi). Ujedno, propisi su značajni i zbog toga što se njima sprovode Strategija refome javne uprave i njen Akcioni plan za period 2015-2017. godine, kao i Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje za period 2016-2017. godine. Cilj je da se, kroz uvođenje efikasnih mehanizama u procese planiranja i koordinacije, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika, doprinese boljem učinku i efektivnosti reformi planiranih pomenutim dokumentima javnih politika.

Republički sekretarijat za javne politike objavljuje ovaj paket propisa na svom sajtu sa ciljem nastavka neformalnih konsultacija sa zainteresovanim stranama. Sve komentare i sugestije možete uputiti na imejl adresu: office@rsjp.gov.rs

Paket propisa možete videti ovde