ZAPOČET RAD NA IZRADI UREDBE O POSTUPKU PRIPREME PLANA RAZVOJA

15 / 03 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike je započeo rad na izradi Predloga uredbe o postupku pripreme Nacrta plana razvoja Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu.
Sa ciljem izrade Predloga uredbe, formirana je Radna grupa, koju čine predstavnici ministarstva, posebnih organizacija i organizacija civilnog društva. Prvi sastanak Radne grupe je održan 15. marta 2023. godine.
Bojana Tošić, predsednica Radne grupe i direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike, naglasila je da uređivanje postupka preduslov za započinjanje rada na izradi Plana Razvoja Republike Srbije, kao hijerarhijski najvišeg, dugoročnog dokumenta razvojnog planiranja, koji za period od najmanje 10 godina usvaja Narodna Skupština. „Kao početni korak u izradi radnog teksta uredbe, pripremili smo analizu uporedne prakse koja prikazuje kako su druge zemlje organizovale proces izrade svojih najviših razvojnih dokumenata i analizu smo objavili na Portalu e-Konsultacije. S obzirom da smo svesni značaja Plana razvoja za svakog pojedinca u našoj zemlji, uredbom će biti predviđeno sprovođenje širokog konsultativnog procesa u kojem niko ne sme biti izostavljen“, istakla je Bojana Tošić
Sanja Mešanović, zamenica direktorke u Republičkom sekretarijatu za javne politike, predstavila je planiranu dinamiku rada i istakla da ova uredba treba da omogući izradu razvojnog dokumenta koji će nam dati odgovor gde želimo da vidimo Republiku Srbiju u narednih 10 godina. „Prvi korak koji je predložen u izradi Plana razvoja je sagledavanje međunarodnih trendova i utvrđivanje sadašnjeg stanja kao preduslov za utvđivanje prioritetnih ciljeva razvoja zemlje“ istakla je Sanja Mešanović.
Članovi radne grupe su u diskusiji istakli posvećenost ovom procesu i naglasili značaj izrade Plana razvoja kao osnova za izradu Investicionog plana i izbor prioritetnih projekata, kao i za planiranje prostornog razvoja. Takođe, je istaknuto da je u procesu izrade Plana razvoja izuzetno važno voditi računa o ravnomernom regionalnom razvoju i planiranju razvoja u kontekstu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja.