Usvojen Program ekonomskih reformi (ERP) 2023-2025

03 / 02 / 2023

Vlada Republike Srbije usvojila je Program ekonomskih reformi za period 2023-2025. godine (eng. Economic Reform Programme – ERP), kao najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom komisijom i državama članicama Evropske unije (EU) 26. januara 2023. godine.

Deveti ciklus izrade ERP završen je u predviđenom roku i dostavljen je Evropskoj komisiji 31. januara 2023. godine.

Kao i u prethodnim ciklusima, dokument daje pregled makro-ekonomske, fiskalne i monetarne politike, i u skladu sa smernicama Evropske komisije, definiše glavne strukturne izazove za konkurentnost, kao i održiv i inkluzivni rast na centralnom nivou organizovanih u trinaest oblasti kako bi se pružio širok pregled socijalno-ekonomskih izazova i to: upravljanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblasti ekonomskih integracija, reforme energetskog tržišta, reforme transportnog tržišta, poljoprivreda, industrija i usluge, obrazovanje i veštine, zapošljavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija i sistem zdravstvene zaštite.

U okviru pomenutih oblasti, identifikovana su tri ključna izazova što ih svrstvava u prioritetne i podrazumeva jasnu posvećenost za njihovo rešavanje na najvišem nivou u narednom trogodišnjem periodu, a to su: Povećanje zaposlenosti, posebno mladih, žena i osetljivih grupa i socijalna zaštita od siromaštva, Unapređenje poslovnog ambijenta povoljnijeg za investicije kao i Ozeljenjavanje energetskog setora i potpuno otvaranje energetskog tržišta.

Sprovođenje reformi identifikovanih u dokumentu od značaja je kako za poboljšanje konkurentnosti, podsticanje novih radnih mesta i olakšavanje socijalne inkluzije, tako i za ispunjavanje ekonomskih kriterijuma u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

U izradi dokumenta učestvuju Ministarstvo finansija, Republički sekretarijat za javne politike, Narodna banka Srbije kao i mnogobrojni članovi interresorne Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja ERP. U proces izrade dokumenta bili su uključeni i predstavnici civilnog društva, stručne javnosti i poslovne zajednice, koji su imali mogućnost da utiču na izradu dokumenta i daju predloge za njegovo unapređenje. Poseban aneks dokumenta sačinjen je na osnovu konsultacija sa predstavnicima zainteresovanih strana.

ERP 2023- 2025. se razmotra sa predstavnicima evropskih institucija u prvoj polovini 2023. godine, nakon čega se usvajaju okviri ekonomskog dijaloga, na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) i nove zajedničke preporuke za Zapadni Balkan i Tursku.

 

Program ekonomskih reformi za period 2023-2025. godine