Usvojen Program ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024

28 / 01 / 2022

Vlada Republike Srbije usvojila je Program ekonomskih reformi za period 2022-2024. godine (eng. Economic Reform Programme – ERP), kao najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom komisijom i državama članicama Evropske unije (EU) 20. januara 2022. godine.

Osmi ciklus izrade ERP završen je u predviđenom roku i i biće dostavljen je Evropskoj komisiji 31. januara 2022. godine.

Kao i u prethodnim ciklusima, dokument daje pregled makro-ekonomske, fiskalne i monetarne politike navodeći da je ekonomska politika u Republici Srbiji dala adekvatan odgovor na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa čemu je između ostalog doprinela prethodno postignuta makroekonomska stabilnost. Fiskalnom politikom obezbeđen je sveobuhvatan paket mera kojim je pružena pomoć privredi i stanovništvu i čiji se pozitivni efekti odražavaju na makroekonomske pokazatelje. Produženo trajanje nepovoljne epidemijske situacije u 2021. godini uslovilo je još jednu, po obimu značajnu pomoć privredi i stanovništvu, kako bi se uz masovnu vakcinaciju stanovništva i stavljanje epidemije pod kontrolu, obezbedili uslovi za potpun oporavak i rast ekonomije. ERP 2022-2024, u skladu sa smernicama Evropske komisije, daje pregled glavnih strukturnih izazova za konkurentnost, kao i održiv i inkluzivni rast na centralnom nivou organizovanih u trinaest oblasti kako bi se pružio širok pregled socijalno-ekonomskih izazova i to: upravljanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblasti ekonomskih integracija, reforme energetskog tržišta, reforme transportnog tržišta, poljoprivreda, industrija i usluge, obrazovanje i veštine, zapošljavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija i sistemi zdravstvene zaštite.

U okviru pomenutih oblasti, identifikovana su tri ključna izazova što ih svrstvava u prioritetne i podrazumeva jasnu posvećenost za njihovo rešavanje na najvišem nivou u narednom trogodišnjem periodu, a to su: Povećanje zaposlenosti, posebno mladih, i usklađivanje kvalifikacija sa potrebama tržišta rada, Unapređenje poslovnog ambijenta povoljnijeg za investicije kao i Efikasnije korišćenje energije uz dalje otvaranje energetskog tržišta.

Sprovođenje reformi identifikovanih u dokumentu od značaja je kako za poboljšanje konkurentnosti, podsticanje novih radnih mesta i olakšavanje socijalne inkluzije, tako i za ispunjavanje ekonomskih kriterijuma u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

U izradi dokumenta učestvuju Ministarstvo finansija, Repbulički sekretarijat za javne politike, Narodna banka Srbije kao i mnogobrojni članovi interresorne Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja ERP. U proces izrade dokumenta bili su uključeni i predstavnici civilnog društva, stručne javnosti i poslovne zajednice, koji su imali mogućnost da utiču na izradu dokumenta i daju predloge za njegovo unapređenje. Poseban aneks dokumenta sačinjen je na osnovu konsultacija sa predstavnicima zainteresovanih strana.

ERP 2022- 2024. se razmotra sa predstavnicima evropskih institucija u prvoj polovini 2022. godine, nakon čega se usvajaju okviri ekonomskog dijaloga, na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) i nove zajedničke preporuke za Zapadni Balkan i Tursku.

 

Program ekonomskih reformi za period 2022-2024. godine