SPROVEDENE OBUKE INSPEKTORA ZA IDENTIFIKACIJU ADMINISTRATIVNIH ZAHTEVA I NJIHOV UNOS U REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

01 / 12 / 2023

Projekat „EU za bolje poslovno okruženje – EU4BE“, koji sprovodi Svetska banka, uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, ima za cilj podršku reformama za dalje unapređenje poslovnog okruženja u Republici Srbiji. Sprovođenje projekta počelo je juna 2021. i trajaće do juna 2025. godine. Ukupna vrednost projekta je 5.5 miliona evra. Glavni partneri na projektu su Ministarstvo privrede, Republički sekretarijat za javne politike, Ministarstvo za evropske integracije i druga ministarstva i organi državne uprave.

Projekat EU4BE obuhvata 3 komponente:
1) Uspostavljanje platforme za koordinaciju reformi za unapređenje poslovnog okruženja, 2) Podrška optimizaciji administrativnih postupaka i pravnog okvira, i 3) Instrument za fleksibilnu tehničku podršku.

Jedan od ključnih koraka za smanjenje administrativnog opterećenja privrednih subjekata je jačanje efikasnosti i transparentnosti rada javne uprave, uključujući i putem popisa i uspostavljanja javne baze administrativnih zahteva odnosno uslova koje privredni subjekti treba da ispunjavaju – Registra administrativnih postupaka i zahteva (RAP portal). Administrativni zahtevi predstavljaju propisanu obavezu privrednog subjekta da pripremi, usvoji, evidentira, arhivira i inspekcijama učini dostupnim odgovarajuću dokumentaciju, ali i da obezbedi odgovarajući kadar, opremu i objekte i druge uslove, u skladu sa propisima Republike Srbije kako bi nesmetano obavljali poslovanje

EU4BE je tokom cele 2022. godine, sve do sredine 2023. godine, sprovodio obuke za nadležne inspekcije, sa ciljem da se inspektori obuče da prepoznaju administrativne zahteve, i iste unesu u RAP portal. U pomenutom periodu, organizovana je i sprovedena 21 obuka, i obučeno je 130 predstavnika iz 44 inspekcije.

Zahvaljujući ovim obukama, ali i kontinuiranoj podršci EU4BE projekta i Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) nadležnim inspekcijama u procesu identifikacije administrativnih zahteva i njihovom popisu kroz unos u Registar administrativnih postupaka (RAP portal), proces identifikacije administrativnih zahteva završen još u novembru 2023. godine, pri čemu je prepoznato postojanje više od 4000 administrativnih postupaka. U toku je proces njihovog popisa, odnosno unosa u RAP portal, gde EU4BE projekat i RSJP i dalje pružaju svesrdnu podršku nadležnim inspekcijama.

Paralelno sa unosom administrativnih postupaka u RAP portal, EU4BE je, u saradnji sa RSJP i nadležnim organima, pokrenuo proces optimizacije administrativnih zahteva. U narednom periodu, proces optimizacije obuhvatiće i administrativne postupke i administrativne zahteve u odabranoj delatnosti, povezujući ih u celine i formulišući poslovne epizode kroz koje privredni subjekat u odabranoj oblasti mora da prođe tokom svog poslovanja u skladu sa propisima Republike Srbije.