Preliminarna lista strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024. godine

26 / 10 / 2021

Komentari i sugestije se mogu slati do 8. novembra 2021. godine.

Preliminarna lista strukturnih reformi, koja obuhvata 22 strukturne reforme, stavlja se na uvid javnosti putem sajta Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 25. oktobra do 8. novembra 2021. godine. Nacrt teksta dokumenta ERP 2022-2024. biće takođe stavljen na uvid javnosti pre zvaničnog usvajanja od strane Vlade Republike Srbije, nakon čega će biti dostavljen Evropskoj komisiji (EK) krajem januara 2022. godine.

U okviru procesa ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice Evropske unije (EU) izrađuju dokumente kojima se obezbeđuje multilateralni nadzor i koordinacija ekonomskih politika EU. U cilju pripreme za pomenuti proces, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP). Dokument se izrađuje na godišnjem nivou za naredni srednjoročni period, a u toku je osmi ciklus izrade dokumenta ERP–a za period 2022 – 2024. godine.

U širem kontekstu, ekonomsko upravljanje („economic governance“) podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti privrede. Strukturne reforme, u okviru poglavlja V ERP 2022-2024, u skladu sa smernicama Evropske komisije (EK), organizovane su u 13 oblasti za razliku od dosadašnjih osam u prethodnim ciklusima, kako bi bio dat širi pregled socijalno-ekonomskih izazova: upravljanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblasti ekonomskih integracija, reforme energetskog tržišta, reforme transportnog tržišta, poljoprivreda, industrija i usluge, obrazovanje i veštine, zapošljavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija i sistemi zdravstvene zaštite. U okviru pomenutih oblasti, kao tri ključna izazova izdvojeni su: Povećanje zaposlenosti, posebno mladih, i usklađivanje kvalifikacija sa potrebama tržišta rada, Unapređenje poslovnog ambijenta povoljnijeg za investicije kao i Efikasnije korišćenje energije uz dalje otvaranje energetskog tržišta.

ERP je prenosni („rolling“) program tako da svaki novi ciklus njegove izrade treba da, u izvesnoj meri predstavlja kontinuitet u oblasti prioriteta. Odabrane strukturne reforme usklađene su sa prioritetima definisanim u nacionalnim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima u procesu pristupanja Republike Srbije EU i preporukama Saveta za ekonomska i finansijska pitanja (EKOFIN Savet) iz jula tekuće godine.

U cilju obezbeđivanja što šireg konsenzusa prilikom izbora strukturnih reformi, obavljene su intenzivne interresorne konsultacije sa predstavnicima Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi.

ERP će zatim biti razmotren sa predstavnicima EU, preciznije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama tokom maja 2022. godine, u okviru ekonomskog dijaloga na sastanku EKOFIN Saveta na kome će biti usvojene i nove preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Preliminarnu listu strukturnih reformi dostave na sledeću elektronsku adresu: erp@mfin.gov.rs, do 8. novembra 2021. godine.

Poslednji dokument ERP 2021-2023. kao i Preporuke EKOFIN Saveta iz jula 2021. godine, mogu se naći na sledećim internet stranicama:

ERP 2021-2023

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

 

Dokument

Preliminarna lista strukturnih reformi Programa ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024. godine

DOCX 0.1mb

Preliminarna lista strukturnih reformi ERP 2022-2024 za sajt 25.10.

Pogledaj