Preliminarna lista strukturnih reformi Programa ekonomskih reformi (ERP) 2024-2026.

01 / 09 / 2023

Komentari i sugestije mogu se dostaviti do 15. septembra 2023. godine.

Republika Srbija otpočela je deseti po redu ciklus izrade Programa ekonomskih reformi (Economic Reform Programme“ – ERP) za period 2024-2026. godine. Kao prvi važan korak u procesu izrade ovog dokumenta, sastavlјena je preliminarna lista strukturnih reformi koje su prepoznate kao klјučne za otklanjanje prepreka privrednom rastu, razvoju i zapošlјavanju, kao i jačanju konkurentnosti privrede u narednom trogodišnjem periodu.

ERP 2024-2026, u skladu sa Smernicama Evropske komisije, počev od ove godine usmeren je na uži set strukturnih reformi u odnosu na prethodne cikluse, kako bi fokus bio prvenstveno na realizaciji utvrđenih prioriteta. Naime, Smernice Evropske komisije su inovirane u pogledu koncipiranja strukturnih reformi, sa ograničenjem njihovog broja na 6, uz mogućnost da struktura reformi bude sačinjena iz većeg broja sastavnih elemenata u vidu mera. U skladu sa tim, strukturne reforme, koje inače čine V poglavlјe dokumenta organizovane su u okviru tri oblasti i to: konkurentnost, održivost i otpornost i lјudski kapital i socijalne politike.

Kako bi se obezbedio što širi konsenzus prilikom izbora strukturnih eformi, u proteklom periodu obavlјane su intenzivne interresorne konsultacije sa predstavnicima Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja ERP, te su iz svake od navedenih oblasti identifikovane po dve prioritetne strukturne reforme, takođe shodno instrukcijama Evropske komisije.

Preliminarna lista sačinjena od šest strukturnih reformi stavlјa se na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 1. do 15. septembra 2023. godine. Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije na Preliminarnu listu strukturnih reformi mogu dostaviti na elektronsku adresu: erp@mfin.gov.rs do 15. septembra 2023. godine.

Podsećanja radi, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu na godišnjem nivou izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi koji predstavlјa strateški dokument za planiranje ekonomske politike i upravlјanje reformama i čini osnovu ekonomskog dijaloga kao najvišeg nivoa angažovanja Evropske unije sa kandidatima i potencijalnim kandidatima na društveno-ekonomskim pitanjima. Taj dijalog od klјučnog je značaja za pripremu za članstvo u EU, odnosno postizanje funkcionalne tržišne ekonomije i neophodnih kapaciteta kako bi se mogle nositi sa konkurentskim pritiskom i tržištem Evropske unije.

Poslednji dokument ERP 2023-2025, može se naći na sledećoj internet stranici:

ERP 2023- 2025.

DOCX 0.1mb

ERP 2024-2026 Preliminarna lista strukturnih reformi

Pogledaj