Preliminarna lista strukturnih reformi Programa ekonomskih reformi (ERP) 2023-2025.

14 / 10 / 2022

Komentari i sugestije mogu se dostaviti do 28. oktobra 2022. godine.

Republike Srbija otpočela je novi ciklus izrade Programa ekonomskih reformi (Economic Reform Programme“ – ERP) za period 2023-2025. godine. Kao prvi važan korak u procesu izrade ovog dokumenta, sastavlјena je preliminarna lista strukturnih reformi koje su prepoznate kao značajne u cilјu otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i jačanju konkurentnosti privrede u narednom trogodišnjem periodu.

Strukturne reforme, koje inače predstavlјaju V poglavlјe dokumenta  ERP, u skladu sa smernicama Evropske komisije organizovane su u trinaest oblasti, kako bi bio dat širok pregled socijalno-ekonomskih izazova i to su: upravlјanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblasti ekonomskih integracija, reforme energetskog tržišta, reforme transportnog tržišta, polјoprivreda, industrija i usluge, obrazovanje i veštine, zapošlјavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija i zdravstvena zaštita. U okviru pomenutih oblasti, kao tri klјučna izazova izdvojeni su: Povećanje zaposlenosti, posebno mladih, žena i osetlјivih grupa i socijalna zaštita od siromaštvaStvaranje poslovnog ambijenta povolјnijeg za investicije kao i Ozelenjavanje energetskog sektora i potpuno otvaranje energetskog tržišta.

Kako bi se obezbedio što širi konsenzus prilikom izbora strukturnih reformi, u proteklom periodu obavlјane su intenzivne interresorne konsultacije sa predstavnicima Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi.

Preliminarna lista sačinjena od 20 strukturnih reformi stavlјa se na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 14. do 28. oktobra 2022. godine. Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije na Preliminarnu listu strukturnih reformi mogu dostaviti na sledeću elektronsku adresu: erp@mfin.gov.rs do 28. oktobra 2022. godine. U dalјem procesu pripreme dokumenta ERP 2023-2025 nastaviće se rad na unapređenju predloženih strukturnih reformi.

Podsećanja radi, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu na godišnjem nivou izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi koji predstavlјa strateški dokument za planiranje ekonomske politike i upravlјanje reformama, klјučnih kako za pobolјšanje konkurentnosti, podsticanje novih radnih mesta i olakšavanje socijalne inkluzije, tako i za ispunjavanje ekonomskih kriterijuma u procesu pristupanja EU.

Poslednji dokument ERP 2022-2024, kao i Preporuke EKOFIN Saveta iz maja 2022. godine, mogu se naći na sledećim internet stranicama:

ERP 2022- 2024.

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

DOCX 0.1mb

ERP 2023-2025 Preliminarna lista strukturnih reformi

Pogledaj