Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi za program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020

06 / 02 / 2018

U okviru procesa ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice Evropske Unije (EU) izrađuju dokumente kojima se obezbeđuje multilateralni nadzor i koordinacija ekonomskih politika EU.

U cilju pripreme za pomenuti proces, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP). Republika Srbija već poseduje iskustvo u izradi ovog strateškog dokumenta, a u toku je četvrti ciklus izrade ERP –a za period 2018 – 2020.

U širem kontekstu, ekonomsko upravljanje („economic governance“) podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije. Strukturne reforme, u okviru poglavlja 4. ERP 2018 – 2020, u skladu sa smernicama Evropske komisije (EK), organizovane su u devet ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama; reforma tržišta energije i transporta; sektorski razvoj; poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija; trgovinske reforme; obrazovanje i veštine; zaposlenost i tržište rada; socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

ERP je prenosni („rolling“) program tako da svaki  novi ciklus njegove izrade treba da, u izvesnoj meri predstavlja kontinuitet u oblasti prioriteta. Odabrane prioritetne strukturne reforme su u skladu sa prioritetima definisanim u nacionalnim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima u procesu pristupanja Republike Srbije EU i preporukama Saveta za ekonomska i finansijska pitanja EU.

U cilju obezbeđivanja što šireg konsensusa prilikom izbora prioritetnih strukturnih reformi, obavljene su intenzivne interesorne konsultacije preko ERP koordinatora u resornim ministarstvima za pripremu Preliminarne liste prioritetnih strukturnih reformi za dokument ERP 2018-2020.

Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi koja obuhvata 18 strukturnih reformi, kao predmet ove javne rasprave stavlja se na uvid javnosti od 9. do 24. novembra 2017. godine. Nacrt dokumenta ERP 2018-2020 biće stavljen na uvid javnosti pre zvaničnog usvajanja na Vladi Republike Srbije, nakon čega će biti dostavljen EK krajem januara 2018. godine.

ERP će biti razmotren sa predstavnicima EU, tačnije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama sredinom maja 2018. godine,  u okviru ekonomskog dijaloga, na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) na kome će biti usvojene i nove preporuke Saveta EU učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Preliminarnu listu prioritetnih strukturnih reformi, dostave na sledeću elektronsku adresu: erp@mfin.gov.rs do 24novembra 2017. godine.

ERP 2017-2019 kao i Preporuke Saveta EU za ekonomka i finansijska pitanja iz maja 2017. godine, mogu se naći na sledećim internet stranicama:

ERP 2017-2019

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja