POČETAK RADA NA IZRADI PREDLOGA UREDBE O METODOLOGIJI UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA I PREDLOGA UREDBE O ANALIZI EFEKATA PROPISA

22 / 06 / 2022

Republički sekretarijat za javne politike (u daljem tekstu: RSJP) obaveštava javnost da je započeo sa procesom izrade Predloga  uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama i Predloga uredbe o analizi efekata propisa kojima će se staviti van snage važeća Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19 u daljem tekstu: Uredba).

Uredba je doneta na osnovu  Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18 u daljem tekstu: Zakon) i u primeni je od 16. februara 2019. godine.

Usvajanjem Zakona i Uredbe regulisan je planski sistem Republike Srbije, odnosno upravljanje sistemom javnih politika, način sprovođenje analize efekata, konsultativni proces, vrsta i sadržina planskih dokumenata (dokumenti razvojnog planiranja; dokumenti javnih politika i ostali planski dokumenti), međusobna usklađenost planskih dokumenata, postupak utvrđivanja i sprovođenja javnih politika i obaveza izveštavanja o sprovođenju planskih dokumenata, kao i shodna primena obaveze sprovođenja analize efekata na propise i  vrednovanje učinaka tih propisa.

Uredbom se bliže uređuje metodologija upravljanja javnim politikama a naročito obim, proces i kontrola sprovođenja analize efekata prilikom izrade dokumenata javnih politika i propisa, kao i analiza efekata nakon njihovog usvajanja, uključujući i način sprovođenja konsultacija za dokumente javnih politika i propise i javne rasprave za dokumente javnih politika, vrsta mera javnih politika i sadržina i forma dokumenata javnih politika, forma i sadržina izveštaja o sprovedenoj analizi efekata, koji sadrži i podatke o sprovedenim konsultacijama i javnoj raspravi, forma i sadržina izjave o usklađenosti sa mišljenjem državnog organa nadležnog za koordinaciju javnih politika, za koja dokumenta javnih politika i propise sprovođenje analize efekata nije obavezno, elementi analize efekata usvojenih dokumenata javnih politika i propisa, način izveštavanja o rezultatima sprovođenja javnih politika, način vrednovanja učinaka javnih politika i propisa, kao i oblasti planiranja i sprovođenja javnih politika.

Tokom sprovođenja Uredbe RSJP je kontinuirano pratio njenu primenu i prikupljao podatke na osnovu kojih je moguće proceniti nivo ostvarenih rezultata Uredbe. Pored toga u okviru projektne podrške reformi javne uprave u Republici Srbiji sprovedena je ex-post analiza primene Zakona i Uredbe na osnovu koje je izrađen izveštaj. Ovaj izveštaj sadrži detaljnu analizu pravnog okvira planskog sistema u Republici Srbiji i njegove dosadašnje primene; međunarodnu analizu pravnog okvira i prakse,  kao i preporuke za unapređenje planskog sistema u Republici Srbiji.

Na osnovu sprovedenih analiza i rezultata praćenja primene došlo se do zaključka da je u dosadašnjem periodu primene Uredba imala pozitivan efekat na uspostavljanje planskog sistema i stvaranje dobre prakse u donošenju odluka na osnovu činjenica. U toku primene Uredbe primećeni su i određeni nedostaci, kao i prostor za dodatno unapređenje:

  • analize efekata opcija za dokumente javnih politika;
  • kvaliteta konsultativnog procesa i njegove kontrole;
  • okvira za sistematsko praćenje kvaliteta i efektivnosti DJP (ex-post analiza);
  • analize efekata propisa i izveštaja o sprovedenoj anlizi efekata propisa;
  • ex-post analize efekata propisa.

Ključni nalaz ex-post analize ukazuje da je u cilju boljeg razumevanja i primene pravnog okvira kojim je uređen planski sistem i analiza efekata potrebno posebnim uredbama regulisati upravljanje javnim politikama i analizu efekata propisa.

Kao prateći materijal uz ovo obaveštenje RSJP prilaže i Polazne osnove za izradu Predloga  uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama i Polazne osnove za izradu Predloga uredbe o analizi efekata propisa.

Na osnovu svega navedenog, ovom prilikom pozivamo zainteresovanu javnost da najkasnije do 12. jula 2022. godine, posredstvom portala e-Konsultacije, dostave komentare, predloge i sugestije na Polazne osnove za izradu Predloga uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama i Polazne osnove za izradu Predloga uredbe o analizi efekata propisa.