Održana deseta sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

Na Desetoj, redovnoj sednici Međuresornog radnog tela, 21.februara 2017.godine doneta je Odluka o usvajanju Nacrta izveštaja o napretku Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja za period 1. jul – 31. decembar 2016. godine i Nacrta godišnjeg izveštaja o učinku za sistem planiranja, praćenja i koordinaciju politika u 2016. godini.

Posle usvajanja, nacrti oba izveštaja dostavljeni su Svetskoj banci radi dobijanja odgovarajućih komentara u funkciji pripreme predloga izveštaja o napretku i izveštaja o učinku, čijim se usvajanjem na sledećoj, Jedanaestoj sednici Međuresornog radnog tela, stiču uslovi za podnošenje zahteva za povlačenje sredstava po osnovu Zajma.

Za usvajanje teksta oba nacrta, članovi Međuresornog radnog tela izjasnili su se jednoglasno.