Novi ciklus pripreme ERP za 2018-2020.

06 / 02 / 2018

Predstavnici Ministarstva finansija, Evropske komisije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), uz podršku Republičkog sekretarijata za javne politike, održali su uvodni sastanak za izradu novog Programa ekonomskih reformi (ERP) za period 2018-2020. godine.

Na skupu su predstavljene nove smernice Evropske komisije za izradu dokumenta ERP, detaljan plan i dinamika pripreme ERP-a i njegovo usvajanje, raspoloživa stručna pomoć EK i OECD-a, kao i preporuke i stečena iskustva iz prethodne godine.

Ministar finansija Dušan Vujović otvarajući skup, istakao je cilj ovog Programa, odnosno poboljšanje sopstvenog načina planiranja i sagledavanja potrebnih resursa i planiranih i očekivanih rezultata. Ministar je podsetio da ovo nije početak, već nastavak ciklusa pripreme ERP, u kojem treba razmotriti postignute rezultate, uzeti u obzir komentare svih zainteresovanih strana, preispitati pojedine reforme, nedostajuće resurse i utvrditi prioritete za naredni trogodišnji period. Takođe je istaknuto da se veoma pažljivo planira trošenje viškova u budžetu ostvarenih kroz fiskalnu konsolidaciju, a da sprovođenje strukturnih reformi osigurava kontinuirano smanjenje budžetskog deficita.

Republički sekretarijat za javne politike nastavlja da pruža podršku  u definisanju strukturnih reformi i daje praktične smernice za izradu ERP 2018. Jasna Atanasijević – v.d direktorka Sekretarijata istakla je da su, u periodu fiskalne konsolidacije i restriktivne monetarne politike, dobro prioritizovane strukturne reforme i njihovo sprovođenje najbolji način da se unapredi konkurentnost privrede i omogući rast zaposlenosti. Predstavljen je okvirni kalendar aktivnosti, sprovođenja i koordinacije ovogodišnjeg procesa pripreme ERP, koji je pre sastanka prosleđen svim članovima ERP radne grupe. Planirane su dve runde javnih konsultacija. Prvi krug konsultacija će se fokusirati na razvijanje liste strukturnih reformi, dok će u drugom krugu biti sagledano da li su svi faktori u odabranim prioritetnim reformama uzeti u obzir.

Podsetimo, ERP je dokument koji Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou u cilju uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i koordinaciju ekonomskih politika. ERP sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme. Ovim reformama se neposredno podržava makro-fiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije. Za svaku prioritetnu strukturnu reformu definiše se precizan vremenski okvir sprovođenja i efekti koje će imati na budžet.