Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2021-2023

21 / 12 / 2020

Nacrt Programa ekonomskih reformi 2021-2023. stavlja se na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 18. decembra 2020. do 8. januara 2021. godine.

Podsećanja radi, Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP) je dokument koji Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo u Evropskoj uniji u pretpristupnom periodu izrađuje na godišnjem nivou u cilju pripreme za proces ekonomskog i fiskalnog nadzora unutar EU. U širem kontekstu, ekonomsko upravljanje („economic governance“) podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.

U toku je sedmi ciklus izrade dokumenta ERP –a za period 2021 – 2023. godine, a budući da je ERP prenosni („rolling“) program, svaki novi ciklus njegove izrade treba da u izvesnoj meri predstavlja kontinuitet u oblasti prioriteta. Ciklus počinje u junu svake godine izdavanjem detaljnih smernica od strane Evropske komisije za Zapadni Balkan i Tursku, a završava se u maju naredne godine usvajanjem zajedničkih zaključaka na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja u Briselu.

ERP se sastoji iz dela posvećenog makro-ekonomskoj situaciji i monetarnoj politici čiju izradu koordiniraju Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije, kao i dela o prioritetnim strukturnim reformama, za čiju koordinaciju izrade su zaduženi Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike. U izradi dokumenta ERP aktivno učestvuju članovi Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja ERP osnovane odlukom ministra finansija.

Strukturne reforme, u okviru poglavlja 5. ERP 2021-2023, u skladu sa smernicama Evropske komisije, organizovane su u osam ključnih oblasti: reforma tržišta energije i transporta; poljoprivreda, industrija i usluge; poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna transformacija; reforme u oblasti ekonomskih integracija; obrazovanje i veštine; zapošljavanje i tržište rada i socijalna zaštita i uključivanje, uključujući zdravstvenu zaštitu, a prikazane su u 24 prioritetne strukturne reforme.

U cilju obezbeđivanja što širih konsultacija prilikom izbora prioritetnih strukturnih reformi, obavljene su intenzivne interesorne konsultacije preko ERP koordinatora u resornim ministarstvima, kao i sa organizacijama civilnog društva, o čemu se sačinjava poseban aneks dokumenta ERP.

Nakon finalizacije teksta čitavog dokumenta ERP 2021-2023. u narednom periodu i potom usvajanja od strane Vlade Republike Srbije, dokument će biti dostavljen EK krajem januara 2021. godine.

ERP će zatim biti razmotren sa predstavnicima EU, tačnije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama tokom maja 2021. godine, u okviru ekonomskog dijaloga, na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) na kome će biti usvojene i nove zajedničke preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa ekonomskih reformi 2021-2023. dostave na elektronsku adresu erp@mfin.gov.rs do 8. januara 2021. godine.

Poslednji dokument ERP 2020-2022 kao i Preporuke EKOFIN Saveta iz maja 2020. godine, mogu se naći na sledećim internet stranicama:

 

ERP 2020-2022.

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja, maj 2020.

PDF 2.7mb

Program ekonomskih reformi za period 2021-2023

Pogledaj