Nacrt programa ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020

05 / 02 / 2018

U cilju pripreme za proces ekonomskog i fiskalnog nadzora unutar EU, Republika Srbija, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP)

U širem kontekstu, ekonomsko upravljanje („economic governance“) podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.

ERP je prenosni („rolling“) program tako da svaki  novi ciklus njegove izrade treba da, u izvesnoj meri predstavlja kontinuitet u oblasti prioriteta. Ciklus počinje juna svake godine izdavanjem detaljnih smernica od strane Evropske komisije za Zapadni Balkan i Tursku, a završava se maja naredne godine usvajanjem zajedničkih zaključaka na na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja u Briselu. U toku je četvrti ciklus izrade ERP –a za period 2018 – 2020.

ERP se sastoji iz dela posvećenog makro-ekonomskoj situaciji i monetarnoj politici i dela o prioritetnim strukturnim reformama (PSR). Izradu dokumenta koordinira Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije za prvi deo, i Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike za deo o PSR. U izradi dokumenta aktivno učestvuje Radna grupa za izradu i praćenje sprovođenja ERP osnovana odlukom ministra finansija.

Odabrane prioritetne strukturne reforme su u skladu sa prioritetima definisanim u nacionalnim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima u procesu pristupanja Republike Srbije EU, smernicama Evropske komisije (EK) i preporukama Saveta za ekonomska i finansijska pitanja EU. Strukturne reforme u ERP 2018-2020, u skladu sa smernicama EK, organizovane su u devet ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama; reforma tržišta energije i transporta; sektorski razvoj; poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija; trgovinske reforme; obrazovanje i veštine; zaposlenost i tržište rada; socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti i prikazane u 18 PSR.

Nacrt ERP 2018-2020 je stavljen na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 29. decembra 2017. do 19. januara 2018. godine.

ERP 2018-2020 će biti usvojen od strane Vlade Republike Srbije, i dostavljen Evropskoj komisiji do kraja januara 2018. godine. ERP će biti razmotren sa predstavnicima EU, tačnije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama sredinom maja 2018. godine, u okviru ekonomskog dijaloga, na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) na kome će biti usvojene i nove zajedničke preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

U cilju obezbeđivanja što širih konsultacija prilikom izbora prioritetnih strukturnih reformi, obavljene su intenzivne interesorne konsultacije preko ERP koordinatora u resornim ministarstvima, kao i sa organizacijama civilnog društva o kojima se sačinjava poseban aneks dokumenta ERP.

Sva pitanja i komentari mogu se uputiti Ministarstvu finansija preko sledeće internet adrese: erp@mfin.gov.rs.

ERP 2017-2019 kao i Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja iz maja 2017. godine, mogu se naći na sledećim internet stranicama:

ERP 2017-2019

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. (nacrt) – javna rasprava od 29. decembra 2017. do 19. januara 2018.