KREIRANJE INVENTARA ADMINISTRATIVNIH ZAHTEVA ZA PRIVREDU U OKVIRU REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

01 / 12 / 2023

Projekat „EU za bolje poslovno okruženje – EU4BE“, koji sprovodi Svetska banka, uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, ima za cilj podršku reformama usmerenim na unapređenje poslovnog okruženja u Republici Srbiji. Sprovođenje projekta počelo je juna 2021. i trajaće do juna 2025. godine. Ukupna vrednost projekta je 5.5 miliona evra. Glavni partneri na projektu su Ministarstvo privrede, Republički sekretarijat za javne politike, Ministarstvo za evropske integracije i druga ministarstva i organi državne uprave.

Projekat EU4BE obuhvata 3 komponente:

1) Uspostavljanje platforme za koordinaciju reformi za unapređenje poslovnog okruženja, 2) Podrška optimizaciji administrativnih postupaka i pravnog okvira, i 3) Instrument za fleksibilnu tehničku podršku.

Jedan od ključnih koraka za smanjenje administrativnog opterećenja privrednih subjekata je jačanje efikasnosti i transparentnosti rada javne uprave, uključujući i putem popisa i uspostavljanja javne baze administrativnih zahteva odnosno uslova koje privredni subjekti treba da ispunjavaju – Registra administrativnih postupaka i zahteva (RAP portal). Administrativni zahtevi predstavljaju propisanu obavezu privrednog subjekta da pripremi, usvoji, evidentira, arhivira i inspekcijama učini dostupnim odgovarajuću dokumentaciju, ali i da obezbedi odgovarajući kadar, opremu i objekte i druge uslove, u skladu sa propisima Republike Srbije kako bi nesmetano obavljali poslovanje.

Druga komponenta EU4BE projekta obuhvata podršku u identifikaciji, popisu i pojednostavljenju administrativnih zahteva i finalizaciji RAP portala, čime bi se privrednicima omogućilo skraćenje vremena i smanjenje troškova poslovanja. Kao polazna tačka u identifikovanju administrativnih zahteva, korišćene su kontrolne liste inspekcija i analizirani propisi koje primenjuju inspekcije tokom inspekcijskog nadzora. Do sada je EU4BE identifikovao preko 4000 administrativnih zahteva, od čega je oko polovine i upisano u Registar administrativnih postupaka i zahteva (RAP portal), te obučio 130 službenika za rad na popisu i unosu podatka u portal RAP.

U narednom periodu biće uneti i preostali administrativni zahtevi u RAP portal, a nakon toga će se raditi na njihovom pojednostavljenju i optimizaciji, kroz pravnu analizu i seriju konsultacija sa privrednim subjektima i nadležnim organima, donosiocima propisa.